svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Как е организирана работата на банката?

Изпълнителният съвет отговаря за провеждането на паричната политика така, както е определена от управителния съвет (вж. по-долу), както и за даването на указания на националните централни банки. Той също така подготвя заседанията на управителния съвет и отговаря за оперативното управление на ЕЦБ.

Той включва председателя на ЕЦБ, заместник-председателя и четирима други членове, всички те назначени с общото съгласие на президентите или министър-председателите на страните…

Read More

Форфетинг – форма за експортно финансиране

Форфетинг – форма за експортно финансиране. Той е такава операция, при която се осъществява окончателно прехвърляне към изкупуващата банка осигурено с менителница валутно вземане без право на регрес.
Обект на сделката могат да са менителници или др. искания, които са възникнали от стокови доставки. Банката – купувач спада лихвения процент за целия срок на кредитния документ. Поради това форфетирането има общи черти със сконтирането. Между тях…

Read More

Лихва и лихвен процент

Обща характеристика – обикновено лихвата се определя като парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства. Тя може да се разглежда и като възнаграждение за раздялата с ликвидности. В този смисъл тя е своеобразна “цена”.

Нормата на лихвата е отношение на лихвата към величината на ползвания заем, изразено в %.

Нл = Л х 100

З

Л- величина на лихвата

З – величина на…

Read More