svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Прекратяване на делото

Прекратяване на делото е окончателното преустановяване на ПсД на съда и страните, преди да е постановено решение. Прекратяването
изключва  постановяването па  решение. За  разлика от спирането, прекратяването:
–  заличава с обратна сила ПсПО;
–  обезсилва извършените по делото ПсД;
–  изключва възможността да се възобнови производството.

Read More

Започва набирането на проекти за финансиране на стартиращи иновативни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  започва набирането на проектни предложения за финансиране на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги. Това е първата от общо планираните 15 процедури, които предстои да бъдат стартирани по ОП „Конкурентоспособност“ през тази година.  За подкрепа на бизнеса по тази процедура са предназначени 10…

Read More

Дефиниция на С. Кръстев и Д. Доганов (България)

Опити да разкрият същността и съдържанието на Връзки с обществеността правят и някои български автори, между които по-известни са С. Кръстев и Д. Доганов. Още през 1972 г. С. Кръстев защитава тезата, че общите признаци, които характеризират Връзките с обществеността като система за пропагандиране са: “нагаждането на интересите на дадена организация в съотвествие с изискванията на обществото, провеждане на политика за печелене на симпатии и…

Read More

Данък върху печалбите

Данъкът върху печалбите като цяло възниква и се утвърждава в световната финансова практика значително по – късно от индивидуалния подоходен данък. По принцип той засяга само капиталовите дружества, т.е. големите компании, но понякога се включват и по-малки предприятия.
В основата на облагането стой общия продукт на предприятието, който се формира като към брутната печалба от производствената дейност  се прибавят допълнителните приходи. Съществено значение в този процес…

Read More

Портфейлът като източник на доходи

Доходът се създава посредством съчетаване на факторите на производството – средствата на труда, предмет на труда, капитал и работна сила. Те трябва да са в единство, за да се реализира доход и при липсата на само един от тях, независимо дали той е източника или не, не може да се създава доход. Инвестицията се извършва винаги с цел да се осигури доход. Инвестирането във финансов…

Read More

Разновидности на сливането

Сливане чрез отричане – дружеството притежаващо участие в подлежащото на абсорбиране дружество се отказва от своите собствени права върху увеличението на капитала , което се получава в резултат на сливането.
– сливане чрез разделяне на дяловете – абсорбиращото дружество получава , в замяна на своето участие , част от актива на абсорбираното дружество , при същите условия , които абсорбираното дружество е имало при неговото ликвидиране
-…

Read More

Фискални монополи

Те са специална форма на организация на производството, при която държавата монополизира създаването и разпределението на : тютюна, алкохола, кибрита, солта и захарта, картите за игра и др.

В ЕО фискалните монополи се премахват с цел да се избегне всякаква дискриминация на поданиците на страните – членки на ЕО, които засягат условията на снабдяването с хранителни стоки и техните пазари. Продължават да съществуват само…

Read More

Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи:

– данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството

– данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността

– данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата

– намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи

– данъчните ограничения са една…

Read More

Традиционни разграничения и класификации на данъка.

Традиционната класификация обикновено започва с общоизвестното разграничаване на данъците на преки и косвени. Най – общо може да се каже, че преки са данъците, които са определени годишно върху собствеността, професията или дохода.

Класическото виждане за преките или непреките данъци е отразено в редица финансови документи, свързани с данъчната практика на 18 век. В тези документи се отбелязва, че преките данъци обхващат както поземленото,…

Read More

Място на финансите в държавния възпроизводствен процес

Финансите играят съществена роля за възпроизводството на основните форми на производството оръдията на труда, предметите на труда и човека. На тази основа може да се каже, че възпроизводството на факторите на производството е подчинено както на финансовото разпределение в рамките на фирмите, така и на глобалното финансово разпределение.

Най – общо казано финанси и финансово разпределение има тогава,когато завършва старият и започва…

Read More

Отсъствието на обща пазарна култура и специфични управленски умения и знания

В страните с развита пазарна икономика уроците по пазарно поведение започват още в семейството и началното училище. Не само игрите, които децата играят, имат елементи за обучение за пазарно поведение, но и примерно типична практика е те да получат една акцuя (обикновено тя струва l $) за рождения си ден. За съжаление у нас няколко поколенuя, коuто сега са в разцвета на своите годинии са основна част…

Read More

Организация на дейността.Производство

Какво съдържа разделът?

В този раздел предприемачът трябва да опише организацията на производството на новия продукт. Необходимо е да бъдат посочени конкретните машини, съоръжения и технология, източниците на тяхното придобиване, квалификацията на работниците и суровините. Посочването на мес­торазположението на производството е необходимо за обосновка на транспортните разходи и комуникациите на новата дейност.

Каква е структурата на раздела?

Въпреки широкото и…

Read More