производството

Прекратяване на делото

Прекратяване на делото е окончателното преустановяване на ПсД на съда и страните, преди да е постановено решение. Прекратяването изключва  постановяването па  решение. За  разлика от спирането, прекратяването: –  заличава с обратна сила ПсПО; –  обезсилва извършените по делото ПсД; –  изключва възможността да се възобнови производството.

Прекратяване на делото Read More »

Започва набирането на проекти за финансиране на стартиращи иновативни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  започва набирането на проектни предложения за финансиране на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги. Това е първата от общо планираните 15 процедури, които предстои да бъдат стартирани по ОП „Конкурентоспособност“ през тази година.  За подкрепа на бизнеса по тази процедура

Започва набирането на проекти за финансиране на стартиращи иновативни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“ Read More »

Дефиниция на С. Кръстев и Д. Доганов (България)

Опити да разкрият същността и съдържанието на Връзки с обществеността правят и някои български автори, между които по-известни са С. Кръстев и Д. Доганов. Още през 1972 г. С. Кръстев защитава тезата, че общите признаци, които характеризират Връзките с обществеността като система за пропагандиране са: “нагаждането на интересите на дадена организация в съотвествие с изискванията

Дефиниция на С. Кръстев и Д. Доганов (България) Read More »

Данък върху печалбите

Данъкът върху печалбите като цяло възниква и се утвърждава в световната финансова практика значително по – късно от индивидуалния подоходен данък. По принцип той засяга само капиталовите дружества, т.е. големите компании, но понякога се включват и по-малки предприятия. В основата на облагането стой общия продукт на предприятието, който се формира като към брутната печалба от

Данък върху печалбите Read More »

Портфейлът като източник на доходи

Доходът се създава посредством съчетаване на факторите на производството – средствата на труда, предмет на труда, капитал и работна сила. Те трябва да са в единство, за да се реализира доход и при липсата на само един от тях, независимо дали той е източника или не, не може да се създава доход. Инвестицията се извършва

Портфейлът като източник на доходи Read More »

Разновидности на сливането

Сливане чрез отричане – дружеството притежаващо участие в подлежащото на абсорбиране дружество се отказва от своите собствени права върху увеличението на капитала , което се получава в резултат на сливането. – сливане чрез разделяне на дяловете – абсорбиращото дружество получава , в замяна на своето участие , част от актива на абсорбираното дружество , при

Разновидности на сливането Read More »

Фискални монополи

Те са специална форма на организация на производството, при която държавата монополизира създаването и разпределението на : тютюна, алкохола, кибрита, солта и захарта, картите за игра и др. В ЕО фискалните монополи се премахват с цел да се избегне всякаква дискриминация на поданиците на страните – членки на ЕО, които засягат условията на снабдяването с

Фискални монополи Read More »

Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи: – данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството – данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността – данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата – намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи

Неокласически теории за данъците. Read More »

Традиционни разграничения и класификации на данъка.

Традиционната класификация обикновено започва с общоизвестното разграничаване на данъците на преки и косвени. Най – общо може да се каже, че преки са данъците, които са определени годишно върху собствеността, професията или дохода. Класическото виждане за преките или непреките данъци е отразено в редица финансови документи, свързани с данъчната практика на 18 век. В тези

Традиционни разграничения и класификации на данъка. Read More »

Място на финансите в държавния възпроизводствен процес

Финансите играят съществена роля за възпроизводството на основните форми на производството – оръдията на труда, предметите на труда и човека. На тази основа може да се каже, че възпроизводството на факторите на производството е подчинено както на финансовото разпределение в рамките на фирмите, така и на глобалното финансово разпределение. Най – общо казано финанси и

Място на финансите в държавния възпроизводствен процес Read More »

Отсъствието на обща пазарна култура и специфични управленски умения и знания

В страните с развита пазарна икономика уроците по пазарно поведение започват още в семейството и началното училище. Не само игрите, които децата играят, имат елементи за обучение за пазарно поведение, но и примерно типична практика е те да получат една акцuя (обикновено тя струва l $) за рождения си ден. За съжаление у нас няколко

Отсъствието на обща пазарна култура и специфични управленски умения и знания Read More »

Организация на дейността.Производство

Какво съдържа разделът? В този раздел предприемачът трябва да опише организацията на производството на новия продукт. Необходимо е да бъдат посочени конкретните машини, съоръжения и технология, източниците на тяхното придобиване, квалификацията на работниците и суровините. Посочването на мес­торазположението на производството е необходимо за обосновка на транспортните разходи и комуникациите на новата дейност. Каква е структурата

Организация на дейността.Производство Read More »