Мениджмънт на проекти

Проектът е система от дейности със следните основни характеристики: G    имат определен хоризонт във времето; G    водят до постигане на определени резултати; G    създават ново качествот.е.предизвикват промяна; G    подлежат на планиране и контрол. При разработване на проекти се следва следната хипотетична последователност: На 1-во ниво се разработва стратегията, тя осигурява политиката в определен сектор. На …

Мениджмънт на проекти Read More »