продажби

Особени случаи на продажби

Особени случаи на продажби: 3.1. Продажба с уговорка за изкупуване – чл. 333. Продажбата с уговорка да изкупуване е продажба под прекратително условие според проф. Герджиков. Тази продажба е  забранена в ГП, защото така се придобива един залог, а заложният кредитор не може да се удовлетвори извънсъдебно според ЗЗД. В ТП тази продажба много често се […]

Особени случаи на продажби Read More »

Особени правила за някои продажби

Транзитна продажба – чл. 329. Договор, по силата на който продавачът се задължава да предаде стоката на трето лице, което е посочено от купувача. Тук има две правоотношения: 1) между продавач и купувач – страни по договора за транзитна  продажба и 2) между купувач и трето лице, което също е договор за продажба, но купувачът

Особени правила за някои продажби Read More »

Особени правила за някой продажби

Чл. 201. При продажбата на движима вещ продавачът може да развали договора без спазване изискванията на чл. 87: а) ако купувачът не заплати на срока цената, когато съгласно договора предаването на вещта трябва да стане едновременно с плащането или след плащането на цената;б) ако купувачът, спрямо когото срокът за плащане цената още не е изтекъл,

Особени правила за някой продажби Read More »

Задължение да се прехвърли собствеността

С преминаването на собствеността преминава в/у купувача и рискът от случайно погиване или повреждане на определената вещ, която е купил освен ако не е било уговорено друго. Преминаването насобствеността и на риска  не настъпват автоматично по силата на ДП в две категории случаи:1. когато това не е възможно, а собствеността не може да премине автоматично

Задължение да се прехвърли собствеността Read More »

Продажби на недвижими имоти

Съществува особенна регламентация за продажбата на недвижими имоти. По начало всеки може да продаде своя недвижим имот или да учреди вещни права върху него, на когото пожелае и на каквато цена пожелае. Всеки може да го купи стига да не попада под някоя от хипотезите на чл.185 от ЗЗД, които му отнемат това право. Тук

Продажби на недвижими имоти Read More »

Видове продажби

1. Обикновена – правно регулирана в ЗЗД чл.183-200. 2. Търговска – чл.318-328 ТЗ. а) поне едната страна да е търговец по занятие или сделката да сключена с цел печалба. б) предмет – двжими вещи, предмет на търговския обмен или ЦК. ТЗ определя като търговска сделка, т.е. сключена с цел печалба и спекулативната покупка на недв.

Видове продажби Read More »

Акции на растежа (growth stocks)

Такива са акциите на фирми, чиито продажби, приходи и притежаван дял от пазара се разширяват с по-бързи темпове от останалите компании в сродния бизнес. Те залагат изключително на изследователската дейност, разработването и внедряването на нови продукти, което налага реинвестиране на голяма част от получената печалба. Това е и причината, поради която изплащат незначителни дивиденти, а

Акции на растежа (growth stocks) Read More »

Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране

Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране – при съставянето на бюджетите може да се направят няколко основни извода:повечето фирми започват планирането с прогнози за продажби;използва се историческа информация за да се прогнозират продажбите и разходите. Необходимите изменения в технологията на финансовото планиране на фирмата трябва да се съобразяват с това, че:голям брой фирми приемат

Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране Read More »

Рентабилност и самофинансиране

Рентабилност и самофинансиране – общия капацитет на самофинансирането зависи от амортизационната политика. – общ капацитет на самофинансиране Общ капацитет на самофинансиране/ Чисти продажби(СК) x 100 – коефициент на чисто самофинансиране Капацитет на чисто самофинансиране/ Продажби без косвени данъци Чисто самофинансиране/ Продажби без косвени данъци – коефициент на чиста печалба Чиста печалба/ Продажби без косвени данъци

Рентабилност и самофинансиране Read More »

Какьв бизнес може да се прави вьв виртуалната среда?

Общите условия и равнището на развитие на Мрежата не предполагат масовото й използване като среда за бизнес приложения. Въпреки това съществуват твърде голям брой опити у нас за създаване и развитие на Е-бизнес. В следващото изложение ще посочим някои от бизнес приложенията, които могат да бъдат реализирани, като едновременно посочваме заплахите и опасностите, които съществуват

Какьв бизнес може да се прави вьв виртуалната среда? Read More »

Икономическа оценка на бизнес плана

В процеса на подготовката на бизнес плана последователно се изясняват и обосновават възможностите и условията за осъществяване на предлаганата стопанска дейност. В резултат на отделните функционални раздели на бизнес плана се формират и данните за необходимите инвестиции, очакваните приходи и разходи, финансовите резултати, както и други основни показатели. Информацията от разработките служи като изходна база

Икономическа оценка на бизнес плана Read More »

Финансов план

Какво съдържа разделът? Със създаването на този раздел предприемачът обосновава необхо­димостта от финансови ресурси и посочва направленията, в които те ще бъ­дат използвани. Също така се обосновават сроковете за възвръщане на вло­жените средства, размера на очаквания доход и разпределението му. Също така е необходимо да се посочи степента на поетия риск, както и пътищата за

Финансов план Read More »

Конкуренти

Какво съдържа разделът? Нека предприемачът да не живее с убеждението, че проучва своите конкуренти само поради създаването на бизнес плана. Това е само едно от приложението на получените конкретни данни. Той трябва да знае, че познаването на главните конкуренти, както и потенциалните производители на даден продукт е едно от най-важните условия за крайния успех в

Конкуренти Read More »

Същност, място и роля на бизнес плана в дейността на фирмата

Независимо от мащабите, отрасъла и формата на конкретния бизнес към който е ориентиран, бизнес планът има изключителна важ­ност за развитието на новата дейност. За предприемача той е един незаме­ним управленски инструмент, който му позволява: да вземе (или да не вземе) решение за започване на даден бизнес; да организира в логически обвързан порядък всички проблеми по

Същност, място и роля на бизнес плана в дейността на фирмата Read More »

30 % ръст при продажбите на ядки се очакват за празниците

София. 30 % ръст при продажбите на ядки се очакват за празниците, въпреки кризата. Това прогнозират от Чипи ядки. Българинът е традиционалист и затова на постната празничната трапеза задължително присъстват и ядки. Те успешно заместват месото и млечните продукти, защото са много богати на белтъчини. Въпреки, че у нас най-много се консумират фъстъци и слънчоглед,

30 % ръст при продажбите на ядки се очакват за празниците Read More »

Стабилни продажби на дребно в еврозоната през октомври

Продажбите на дребно в 16-те страни ползващи единната европейска валута останаха стабилни през октомври, но потребителите останаха предпазливи, според данни на европейската статистическа служба Евростат, предаде АФП. Общото количество на продажбите на дребно в еврозоната беше стабилно през месеца, но с 1,9% по-малко спрямо продажбите през октомври 2008 г., сочат данните на Евростат. В 27-те

Стабилни продажби на дребно в еврозоната през октомври Read More »