продажбата

Задължение да се прехвърли собствеността

С преминаването на собствеността преминава в/у купувача и рискът от случайно погиване или повреждане на определената вещ, която е купил освен ако не е било уговорено друго. Преминаването насобствеността и на риска  не настъпват автоматично по силата на ДП в две категории случаи:1. когато това не е възможно, а собствеността не може да премине автоматично […]

Задължение да се прехвърли собствеността Read More »

Финансови фючърси като техника за защита на инвестициите в ЦК

Финансовите фючърси са техника за предпазване от последиците на пазарния риск, които засяга всеки, които купува и продава ЦК и предоставя кредит. Фючърсната търговия дава възможност при сделките с финансови активи рискът от бъдеща промяна в цените да се насочи към друго лице или институция, при положение, че те са съгласни да го поемат. Същността

Финансови фючърси като техника за защита на инвестициите в ЦК Read More »

Финансов лост на фирмата

Финансовия лост на фирмата изразява увеличението на въздействието на промените в печалбата преди лихвата и данъците върху печалбата от една обикновена акция.Финансовият лост е съвкупност от фиксираните финансови разходи , които отразяват фиксираната лихва, която трябва да бъде изплатена на притежателите на дългове.Финансовият лост започва там, където спира икономическия лост. % на промяна в печалбата

Финансов лост на фирмата Read More »

Акцизи

Те са косвени данъци, които се събират от потребителите чрез цените или при продажбата на стоки за масово потребление. Акцизите са една от формите на национално оборотно облагане. Размерите на акциза за отделните акцизни стоки се определя с Тарифата на акцизите към Закона за акцизите. Дължимият акциз се определя на различни бази в зависимост от

Акцизи Read More »

Различия между ДДС и Данък върху оборота

1. Различия в облагаемата основа – с ДДС облага т. нар. Добавена стойност, която включва работната заплата и печалбата. С данък върху оборота се облагат оборотите от продажбата на стоки и услуги. 2. Различия в данъчните размери – при ДДС данъчния размер е единен – 20%. При данък върху оборота има четири размера – 2%,

Различия между ДДС и Данък върху оборота Read More »

Целта на „Нокиа” за 2010 година е продажбата на повече от 500 милиона телефона

Хелзинки. Най-големият производител на мобилни телефони в света „Нокиа” планира да продаде повече от 500 милиона апарата през 2010 година, което според специалистите е над възможностите на пазара, пише френският вестник „Лез Еко”. Продажбата на над 500 милиона телефона през следващата година означава компанията да има 40% дял от световния пазар. Прогнозите на финландската компания са

Целта на „Нокиа” за 2010 година е продажбата на повече от 500 милиона телефона Read More »