svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Самостоятелни и несамостоятелни гражданско правните норми

Самостоятелни и  несамостоятелни –  самостоятелни са правните норми, чието правно действие не е свързано по необходимост с наличието на други правни норми, т.е. прилагат се без да е необходимо препращане. Несамостоятелните гражданско правни норми са тези които могат да намерят приложение само във връзка с др. пр.норми, т.е. те препращат към други правни норми. Несамостоятелните правни норми от своя страна се разделят на няколко групи:
1….

Read More

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика

В условията на прехода от планово централизирано управление към пазарно стопанство могат да бъдат прилагани следните предприемачески стратегии:

  • “закачи се за успелия отрасъл”;
  • “закачи се за успелия продукт”;
  • “закачи се за успелия човек”;
  • “закачи се за необходимия продукт”.

? Стратегията „закачи се за успелия отрасъл „

Ако се посети някое от последните специализирани изложения в…

Read More

Социална политика на ЕС – Приложение

За реализирането на целите, заложени в чл. 136 ЕС ще работи в следните области (чл. 137):

-въздействие върху трудовата среда за защита на здравето и безо­пасността;

-условия на труд;

-информиране и консултиране на работещите;

-интегриране на отпадналите от трудовия пазар, съобразно предписанията на чл. 150, а именно:

*улесняване адаптацията към индустриалните промени, осо­бено чрез квалификация и преквалификация;

*повишаване на…

Read More