svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове изменение на иска

а)  ИИ по неговия предмет – чл. 116:
– като измени основанието, а петитумът остане непроменен; това води до изменение на защитата на ответника. Изменение на основанието съдът допуска с определение, ако това изменение не затруднява защитата на ответника.
–  като измени петитума (искането), без да изменя основанието; изменението на петитума се изразява в: искането на друга престация, увеличение на престацията (увеличение на цената на иска), намаляване…

Read More

Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществено основание

Всяко изпълнение предполага дълг. Даденото в изпълнение на дълг, който несъществува е дадено без правно основание. Чл.55 от ЗЗД: Чл. 55. Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг.следователно няма никакво оправдание да се позволи на получателя да задържи и…

Read More

Множество кредитори и длъжници.Неделимост

Задължението е делимо когато може да бъде изпълнено на части. Когато изпълнение н ачасти не е възможно то е неделимо. Тази класификация е лишена от практически интерес, когато задължението тежи само върху един длъжник, тъй като съгласно чл.66 от ЗЗД: Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е делимо. Неделимостта има голямо практическо значение при наличие на множество…

Read More

Същност на неизпълнението

Само при точно изпълнение обл. о-е достига до своята крайна цел. Дължимият резултат е осъществен, Кр. е удовлетворен, а Дл. е освободен от своето задължение.     Неизпълнението е патология в развитието на обл. о-е. То е неизпълнение на дължимата престация, на дължимия резултат или дължимо поведение.
Причини за неизпълнението:
1. Може Кр. да не е създал необходимите предпоставки за изпълнение на задължението, когато е необходимо съдействие от…

Read More

Задължения с право на избор.Факултативни престации

Задължения с право на избор или алтернативни престации са тези, при които Дл. се е задължил за повече от една вещ, но Кр. може да иска да получи само една от тях. Казано с други думи престирайки с един от предметите Дл. се освобождава от своята обвързаност и правото на Кр. се удовлетворява.
Задължението не е определено в смисъл, че е необходимо конкретизация, кой точно от…

Read More

Задължения за индивидуално и родово определена престация.

Предмет на задължението за индивидуално определена престация е нещо конкретно, предварително фиксирано и означено по индивидуалните си белези.Характерно за тези задължения е, че не могат да възникнат, ако по време на договарянето конкретно дължимото е фактически неосъществимо.
1.1 Действие на задължението.Ако задължението е за “ dare“ и престацията е индивидуално определена, правото на собственост преминава веднага, а заедно с него преминава и рискът от случайно погиване…

Read More

Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение

Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение.
ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ.
Длъжникът трябва да осъществи дължимия резултат или дължимото поведение „ТОЧНО“. Дл. трябва да престира всичко, което дължи. Не го ли направи изправени сме пред непълно изпълнена престация или т.н. частично изпълнение.Кр. не може да бъде принуден да приеме нещо различно от дължимото- чл.66.С една реч изпълнението е винаги неделимо.Правилото е установено в интерес на Кр….

Read More