svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Представителство по пълпомощие

Пълномощникът черпи своята ПВ от волята на представлявания -чрез упълномощаване (едностранно волеизявление на представлявания) в писмена форма (чл.21 ал.1). В пълномощното се посочват трите имена, адресът и телефонът на пълномощника.
В МатП пълномощник може да бъде всяко дееспособно лице, което е валидно упълномощено. В ПсП кръгът е ограничен – чл.20:
а)адвокати;
б) родителите, децата, съпругът;
в)  юрисконсултите или други служители е юридическо образование при учрежденията, предприятията, кооперациите и другите…

Read More

Министър Нона Караджова ще присъства на представянето на инициативи на Представителството на ЕК в България по повод Международната година на биоразнообразието – 2010

Министър Нона Караджова ще вземе участие в пресконференция, на която ще бъде представена инициативата на Представителството на ЕК в България за провеждане на серия от информационни семинари за учители и експерти в областта на образованието и околната среда, посветени на обучението в областта на биологичното разнообразие. Пресконференцията ще се състои на 25 май 2010 г., вторник, от 10.00 ч. в…

Read More

Комитет на постоянните представители

Всяка държава-членка има в Брюксел постоянен екип („представителство“), което я представлява и защитава националните ? интереси на ниво ЕС. Ръководителят на всяко такова представителство е всъщност посланик на съответната държава в ЕС.

Тези посланици (известни като „постоянни представители“) заседават всяка седмица в рамките на Комитета на постоянните представители (Корепер). Ролята на този комитет е да подготвя работата на Съвета, с изключение на…

Read More

Представителство в Търговското право. Понятие и видове

Обществена необходимост – търговското представителство е призвано да задоволява обективна обществена необходимост. Тя се поражда от обстоятелството, че търговецът при съвременното развитие на търговията не е в състояние да извършва сам дейността си. Той се нуждае от помощта на други лица в осъществяването на правни действия, особено когато мястото им е отдалечено от седалището или за тях са потребни специални познания и опит, с каквито…

Read More

Косвено представителство

Представителството е близко до няколко сходни института: Посредникът не е представител. За да имаме представителство, следва представителят да прави волеизявления. А постредникът не извърва такива. И в двата случая имаме защита на интересите на едно трето лице. Но само това е общото. Посредникът поставя във връзка две лица, за да преговарят, за да сключат сделка. Пратеникът също така не е представител. Пратеникът също не изразява…

Read More

Представителство.Видове

Видове представителство:
Според това дали възниква от закон, от административен или съдебен акт или от волеизявление има: Представителство по закон – то възниква по силата на правна норма, в предвидените от закона случаи. Напр: законносъдебен  представителство на малолетен. Представителство по силата на административен или съдебен акт – това са случаите, когато представителството възниква от административен акт, напр: определяне на попечител или настойник на поставено под запрещение…

Read More

Представителство.Понятие

При представителството е налице едно усложнение във ФС на сделката. Вместо едно лице да прави волеизявлението и правните последици да настъпят за него, тук едно лице прави волеизявление, а правните последици настъпват за друго лице. Представителството е правоотношение между две лица, по силата на което едно лице е оправомощено да извършва правни сделки от името и за сметка на трето лице. По силата на представителството…

Read More

Представителство

Представителство – разбира се дейността, чрез която се създават правоотношенията  с трети лица. Законът предвижда право на всеки от съдружниците да представлява дружеството. Но за да отговори на практическите потребности, З. позволява с дружествения договор да се договори друго /чл. 89, ал. 1/. Начинът на представляването е един от задължителните елементи на вписването на СД в търговския регистър. Ако в дружествения договор не е възприета…

Read More