Предприемаческа култура

Въпросът за предприемаческата култура като неотменима част на сто­панската култура на българския бизнес е винаги излизал на преден план в преломните и кризисните моменти в българската история. В това си качест­во той присъства както в дискусията за българската следосвобожденска култура, така и в днешната дискусия относно присъединяването на Бълга­рия към Европейското икономическо пространство. И в  […]

Предприемаческа култура Read More »