предмет

Същност на арбитражното споразумение

Същност на АС – АС е договор за А. С него страните възлагат на А определен възникнал или евентуален спор между тях относно определено частноправно имуществено отношение, което може да бъде предмет на А АС е източник на правораздавателиото правомощие на арбитрите и на силата на арбитражното решение. –  АС е процесуален договор. То трябва […]

Същност на арбитражното споразумение Read More »

Предмет на удостоверяване и издава се по молба

Предмет на удостоверяване могат да бъдат всякакви правни сделки, дори когато НА не е условие за валидност на сделката. Издава се по молба на лицето, чиято сделка се удостоверява. Заедно с молбата се представя проект за НА в два (или повече) екземпляра (чл.474 ал. 1). След като се спази производството, проектът ще се превърне в

Предмет на удостоверяване и издава се по молба Read More »

Изпълнителни способи

Няма общ изпълнителен процес, а съвкупност от отделни способи. Изпълнителният способ зависи от предмета на притезанието: 1.  Изпълнение на парични притезание – способите са различни според обекта на изпълнението: а)  изпълнение върху движими вещи; б)  изпълнение върху недвижими вещи; в)  изпълнение върху вещи в СИО; г)  изпълнение върху вземания на длъжника. 2.  Изпълнение на непарнчни

Изпълнителни способи Read More »

Доброволно уреждане на КТС

Доброволно уреждане на КТС: Правната уредба на КТС се съдържа в ЗУКТС от 1990г. обнародвано в ДВ. бр.21/ 1990г. с последващи  допълнения и изменения. Предмет на КТС са въпросите на трудо вите и осигорителни отношения и неизменото равнище.Страни по КТС са работника или служителя и работодателите.В споровете могат да бъдат предявявани от  техните органи.Представителството на

Доброволно уреждане на КТС Read More »

Предмет и компетентен съд (чл. 196)

Предмет на въззивното обжалване (ВО) са всички първоинстанционни решения. Решенията на районните съдилища се обжалват пред окръжните съдилища, в чийто район се намират, а първоинстанционните решения на окръжните съдилища – пред апелативните съдилища, в чийто район се намират. Върховният касационен съд никога не е вьззнвна инстанция.

Предмет и компетентен съд (чл. 196) Read More »

Правни последици на СС(Съдебна спогодба)

Правни последици на СС: а)    гражданскоправни: има значение на договор – регулиращо и правоустановяващо действие б) публичноправни: има значение на влязло в сила решение (чл. 125 ал.З): –  СПН; –  ИС – ако има за предмет притезание (въз основа на СС се издава изпълнителен лист за принудително изпълнение); – десезиране на съда;

Правни последици на СС(Съдебна спогодба) Read More »

Веществени доказателства (ВД)

1. Понятие – ВД е всеки предмет, който възпроизвежда факт от значение за делото или от който могат да се направят доказателствени изводи за този факт. Кръгьт на ВД не е ограничен – всеки предмет може да бъде ВД, ако се намира в такава връзка с правнорелевантен за делото факт. ВД стоят близо до доказателствените

Веществени доказателства (ВД) Read More »

Предмет на доказване

Предмет на Д: 1. фактите – 2 групи: а)  правнорелевантни (релевантни за спорното право); б)  доказателственорелевантни (от които може да се направи извод относно правнорелевантни факти. Факти за процеса и за правото си не само тези, които принадлежа-; към външния свят, а и умисълът, небрежността, знанието и др. 2. връзките между фактите – разкриват се

Предмет на доказване Read More »

Насрещен иск (НИ)

Насрещен иск (НИ) – чл.104 ПИ е иск па ответника по висящ процес, чрез който той предявява самостоятелно право срещу ищеца по първоначалния иск. Предметът на НИ е винаги право, различно от правото, предмет на първоначалния иск. Срок – първото заседание по делото. НИ е способ за ОСИ. Обикновено НИ е кумулативно съединен с първоначалния,

Насрещен иск (НИ) Read More »

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост)

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост): а)  наличие На висящ процес; б)  подпомагащата страна да бъде процесуално правоспособна  и дееспособна. и) наличие па интерес от встъпването (привличането); МатПО, конто дават повод за встъпване, дават повод И за привличане. Това са отношенията между подпомагащата и подпомаганата страна, които се намират в нормативна зависимост от предмета на

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост) Read More »

Установителен иск

Видове искове – 3: установнтелен, осъдителен и конститутивен (по-подробно- виж в. 97). 1. Установнтелен иск (УИ) а)  определение: УИ е иск, чийто петитум се ограничава с искането да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо. б)  функция: УИ брани гражданските права сами срещу тона смущение, което правният спор предизвиква. Той цели да превърне

Установителен иск Read More »

Участие па прокурора п исковия процес

Нормативна уредба: чл.27-31 ГПК (чл. 127 т.4 К, чл. 117 т.4 ЗСВ) С реформата на ГПК от 1997 г. ролята на прокурора в ГПс беше силно ограничена. Прокурорът участва в процеса само в случаите, определени от закон (чл.27) – напр. за допускане на осиновяване, за запрещение, обявявяне на недействителност и прекратяване на ТД и др.

Участие па прокурора п исковия процес Read More »

Приемство в процеси

Понятие Приемството в процеса е заместване на една от страните по висящия процес е друга страна, която го продължава. Възможно е и при главната, и при подпомагащата страна по всички дела, освен тези, чиито предмет е непрехвърлнмо право. Нормативна уредба – чл. 120. Видове: а) законово – става по силата на закона: –  при смърт

Приемство в процеси Read More »

Белези, специфични за ГПс като производство

Белези, специфични за ГПс като производство: –  особен предмет: накърнени граждански права; –  особени защитно-санкционни последици: СПН, ПУ, О; ГПс изключва множество производства, приспособени към различните накърнени права и различната защита, от която те се нуждаят. Тези производства се групират в три основни форми, отговарящи на трите проявни форми на незаконосъобразно развитие на ГПО и

Белези, специфични за ГПс като производство Read More »

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ)

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ): 1. Източник на СПН е диспозитивът, а па СМ – констатациите; 3. Предмет на СПН е спорното право – предмет па делото, а на СМ – констатациите по фактически и преюднциални въпроси. 3.  Адресати па СПН са срещупоставените страни, а на СМ – лица от едната страна

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ) Read More »

Установителен иск

Видове искове – 3: установнтелен, осъдителен и конститутивен (по-подробно- виж в. 97). 1. Установнтелен иск (УИ) а)  определение: УИ е иск, чийто петитум се ограничава с искането да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо. б)  функция: УИ брани гражданските права сами срещу тона смущение, което правният спор предизвиква. Той цели да превърне

Установителен иск Read More »

Видове договори за превоз

Според предмета на договора: 1) превоз на хора; 2) превоз на товар. Превозът на багаж е акцесорен към превоза на хора. Според вида транспорт: 1) сухоземен (сухопътен): железопътен, автомобилен, коларски; 2) воден: а) крайбрежен и речен (двата са каботажни) и б) превоз в открито море – има различи в режима на двата. 3) въздушен.

Видове договори за превоз Read More »

Търговска продажба – особености

1. Общи бележки. Правна уредба – чл. 318-341 ТЗ. Договорът е двустранен, възмезден, консенсуален, комутативен и т.н. Съдържа всички особености на обикновената продажба, има облигационно-вещно действие, субсидиарно се прилагат правилата на ЗЗД. Основните елементи на договора са предметът и цената. Предметът може да е вещ или право. Безусловната продажба на бъдеща вещ emptio spei е единственото

Търговска продажба – особености Read More »

Множество кредитори и длъжници.Неделимост

Задължението е делимо когато може да бъде изпълнено на части. Когато изпълнение н ачасти не е възможно то е неделимо. Тази класификация е лишена от практически интерес, когато задължението тежи само върху един длъжник, тъй като съгласно чл.66 от ЗЗД: Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е

Множество кредитори и длъжници.Неделимост Read More »