Сключване на договора и преддоговорни отношения

Сключването на договора е постигане на съгласие между две лица по неговите съществени елементи. ФС на сключването. Той е сложен,  защото изисква наличието на два прости ЮФ- волеизявлението на предложителя и волеизявлението на адресата.Едната от страните поема инициативата за сключването му и прави оферта. Тази страна се нарича ОФЕРЕНТ.Другата страна е необходимо да изрази съгласие […]

Сключване на договора и преддоговорни отношения Read More »