превозвач

Имуществено застраховане

1. Общи бележки. Предмет на имуществените застраховки винаги е имуществено благо, оценяемо в пари. Съществуват различни видове имуществени застраховки в зависимост: 1) вида на застрахованото благо; 2) рисковете; 3) юридическият факт, който поражда застрахователното правоотношение – в момента няма задължително имуществено застраховане. 2.Застрахованият е лицето, което има правен интерес от застраховката – той може да е […]

Имуществено застраховане Read More »

Отговорност на договора за преваз

Отговорности на превозвача : –  забава – закъснение с превоза на товара; –  погиване на товара – когато има пълно унищожаване на вещта; –  повреждане на товара – частични повреди; –  изгубване на товара. Закъснението е частен случай на изгубването, т.к. след известно закъснение товара се счита за загубен. Превозвачът отговаря за всичките четири форми,

Отговорност на договора за преваз Read More »

Товарителен запис

Товарителен запис – чл. 371. Той се издава при железопътен транспорт и е много сходен с коносамента. Товарителния запис се издава от превозвача по искане на изпращача  и представлява едностранно волеизявление, с което превозвачът се задължава да предаде товара на легитимирания приносител на записа. Товарителния запис е ЦК – заповедна или поименна. Товарителният запис се

Товарителен запис Read More »