svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове пранично лечение – Смулиране дейността на мозъка

Сядате с изправено -тяло, вертикален гръбначен стълб, без да се напрягате, с поглед напред. Ръцете ле­жат отпуснати върху коленете. Започвате ритмично дишане, но този път не с двете ноздри, а с едната. Вди­гате ръката си и с един пръст, например с показале­ца, затискате лявата ноздра. Вдишвате през дясната, затваряте двете и задържате, после освобождавате ля­вата ноздра и издишвате през нея. После се прави об­ратното. Това…

Read More

Видове пранично лечение – Подобряване на кръвообръщението

Поза — същата, дишане — ритмично. С всяко издиш­ване насочвате кръвообращението си към мястото на непълно или неправилно оросяване. Добър резултат се получава при главоболие или затопляне на студени крака. И в двата случая кръвта се насочва от главата към долните крайници. При главоболие може първо да приложите премахване на болката, а после насоч­ването на кръвта надолу, за да се облекчи мозъкът от напрежението. Ще…

Read More

Видове пранично лечение – Общо и локално себелечение

В легнало положение или седейки, дишате ритмич­но, и давате заповед да бъде вдишано по-голямо ко­личество прана. С издишването насочвате праната към слънчевия сплит или към засегнатата част на тялото с цел да се стимулира. От време на време при издишване заповядвате мислено болестното състояние на цялото тяло или на отделно място да бъде прогонено.

Може да правите пасове с ръце край тялото от гла­вата…

Read More

Видове пранично лечение – Разпределяне на праната

Лягате по гръб на килимче върху пода или на лег­лото, отпускате се напълно с ръце върху слънчевия сплит и дишате ритмично. Като успокоите дишането и установите добре ритъма, пожелайте си при всяко вдиш­ване да поемате от космичния запас увеличено коли­чество прана. Представете си как нервната система я приема и складира в слънчевия сплит. При всяко из­дишване си представете, че жизнената сила се разпре­деля от слънчевия…

Read More

Видове пранично лечение – Дистанционно

Лечителят може да изпрати прана върху болни, на­миращи се практически на неограничено разстояние от него. Обикновено това се прави след предварителна уговорка с лекувания, който застава в отпуснато, „приемащо“ състояние. Той изгражда у себе си чув­ство за очакване и получаване на „пратките“ на прана. Приемащият се приготвя за нея и с това се настройва на честотата на трептене на изпращанията.

В определеното време (а…

Read More

Видове пранично лечение – Локално

Прилагат се по преценка на лечителя някои от го­реизброените начини в зависимост от неговия опит, т. е.. онези от тях, които смята, че най-добре владее и са най-резултатни в практиката му.

В случаите, когато пациентът изпитва болки, загрей­те предварително чрез търкане една о друга ръцете си и поставете дясната върху мястото, където е болката, а лявата — на срещуположната страна на тялото.. Дръжте така…

Read More

Видове пранично лечение

Лечението с прана бива локално, общо, дистанцион­но, както и пранично самолечение. Едни лечители практикуват предимно общото, други обръщат повече внимание на локалното. Общото лечение на тялото е по-добро, защото стимулира всеки мускул и нерв, под­новява енергията и живота му. Чрез него се възста­новяват нормалните условия за функциониране на це­лия организъм.

Read More

Йога пранично лечение – „Магнетизиране“ на предмети

Жизнената сила често се предава с помощта на предмети. Лечителят „напоява“ с прана някаква вещ, кърпичка например, така .както би „обработвал“ са­мия болен. Той прави пасове, тръска си пръстите над нея, докато почувства, че е достатъчно заредена, „намагнетизирана“. Предметът, носен от болния, изглежда, излъчва постепенно запаса от енергия и няколко дни оказва лечебно въздействие.

Зареждане може да се прави, като лечителят про­сто подържи за…

Read More

Йога пранично лечение – Масаж

Друг начин за предаване на жизнената сила* попу­лярен и широко използван, е разтриването, масажът. Още египетските жреци го използвали при лечението на хронични болести. Хипократ много го ценял и при­лагал в практиката си. Разтривките подпомагат раз­движването на ставите и мускулите, повишават тону­са, отстраняват отпадъчните вещества, улесняват из­потяването и успокояват нервната система.

Подчертаваме, че при масажа лечителят предава енергия на болния не посредством физическата си…

Read More

Йога пранично лечение – Напречни пасове

Правят се напряко на тялото, ръцете се извеждат встрани и навън, като дланите са обърнати перпенди­кулярно към болния. Връщането на ръцете в начално положение е с длани, обърнати една срещу друга.

По-долу ще опишем накратко други видове движения на пръстите и ръцете, а в текста за лечение на кон­кретните заболявания ще стане дума с кой именно пас или движение да се лекува.

Добри…

Read More

Йога пранично лечение – Надлъжни пасове

Правят се само надолу покрай тялото или болната му част. Болният може да стои, лежи или седи. Ако примерно той е в седнало положение, вдигате над гла­вата му ръцете си с леко разтворени и опънати без напрежение пръсти и постепенно и бавно ги сваляте пред него. Завършвате движението около коленете с леко тръскане на пръстите, все едно, че отстранявате капки вода от тях. Издигате…

Read More

Праничното лечение – Йога

Преди да пристъпите към непосредственото лече­ние, направете няколко ритмични вдишвания, докато добре установите ритъма. После поставете леко и сво­бодно ръцете си на болното място. Вдишвате ритмично и си представяте ясно как „изпомпвате“ органа или част от тялото с прана, как праната го стимулира и прогонва болестното състояние. Процесът наистина на­подобява помпане и е много ефикасен. Важно е да за­държате ясен умствения образ…

Read More

Основи на праничното лечение

Жизнената сила, праната, е факторът, върху който е изградена цялата физическа дейност на тялото. Тя е, която движи кръвта, оживява клетките. Тя е т. нар. „нервна сила“, която се задвижва от волята, когато искаме даден мускул да извърши работа и пр. Как се е появила, какви са същността и произходът й, не е тема на нашата книга. За да разберем това, трябва…

Read More