практика

Картел и обединяването на търговци

Картелът представлява договорно обединяване на търговци, които запазват своята правна самостоятелност. Целта на обединяването е да се координира и регулира стопанската им дейност, за да се изключи или поне да се ограничи конкуренцията между тях. Обединяването на търговци в тръст води до загубване на тяхната икономическа и правна самостоятелност. Предназначението на тръста /концерна/ е да …

Картел и обединяването на търговци Read More »

Особености на гражданско правните източници. Видове

Източници на правото са особен вид юридически факти. Техен специфичен белег е правното им действие. То се състои най – често в установяване на нови правни норми или в изменение на действащите такива. Някои от източниците поставят в действие тълкувателни правила , които се отнасят до други правни норми  или предизвикват спиране действието на други …

Особености на гражданско правните източници. Видове Read More »

Проведе се заседание на Консултативния съвет по воден транспорт в град Варна

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по воден транспорт към МТИТС в гр. Варна. В рамките на срещата беше представен и обсъден напредъка в работата на петте работни групи, назначени от министър Александър Цветков, които имат за задача да изготвят  предложения за …

Проведе се заседание на Консултативния съвет по воден транспорт в град Варна Read More »

Оценката на работното място и оценка на риска

Оценката на работното място (ОРМ) е изследователска дейност, която има за цел установяване на всички неблагоприятни ситуации и действия, които биха могли да причинят злополуки, заболявания и дискомфорт на работещите. Отговорност и задължение на работодателите е тази дейност в предприятието да се извършва системно и компетентно. Чрез нея се дава отговор на два въпроса: Кои …

Оценката на работното място и оценка на риска Read More »

Управление на безопасността и здравето при работа

Съвременната философия за същността на дейността за осигуряване на  безопасност и здраве при работа е, че тя е икономическа категория, т.е. тя е бизнес и трябва да се разглежда като такава. Тази дейност не е самоцел, а елемент на една съвременна политика към ефективен бизнес, изискваща и съответната организация за интегриране на дейността по осигуряване …

Управление на безопасността и здравето при работа Read More »

Разграничения в зависимост от полето на приложение на данъка

Полето на приложение на данъка е повод за разграничаване на две големи групи: реални и персонални данъци; специални и общи данъци. Реалните и персонални данъци – трябва да се направи разлика между данъка, тежащ върху личността и персоналния данък. Данъкът върху личността не е персонален, тъй като не държи никаква сметка за личността на данъкоплатеца. …

Разграничения в зависимост от полето на приложение на данъка Read More »

Теорията и практиката на магията непрекъснато се развиват

В наши дни това, което създателите на лоши магии извършват, е “връзване” на даден човешки организъм към някакъв или няколко енергиини консуматора, които изсмукват биологичната или здравната вълна. Какъв е начинът за “връзване” на човешкия организъм към енергиен консуматор? Какъв е начинът за “правене на магия”? Най-често се случва следното: имате зъб на някого. Отивате …

Теорията и практиката на магията непрекъснато се развиват Read More »