svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа

Централно място в СУБЗР се отрежда на специалиста/звеното по БЗР, без това да отменя отговорностите и задълженията на работодателя. В зависимост от обема на дейностите, естеството на работата и характера на професионалния риск работодателят трябва да назначи или да определи като задължение на едно или повече длъжностни лица, с подходящо образование и квалификация,  организирането на тази дейност в предприятието. Съгласно Закона може да създаде и…

Read More

Заместник министър-председател.

Заместник министър-председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който подпомага министър-председателя при ръководство на общата политика и текущата дейност на МС и координация дейността на министрите. Министър-председателят определя със заповед министерствата и другите административни структури, дейността на които се координира от съответния заместник министър-председател. За дейността си заместник министър-председателите носят отговорност пред министър-председателя и пред МС. При осъществяване на правомощията си заместник министър-председателите издават заповеди….

Read More