svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Кооперации. Характеристи

Характеристика – наред с ТД кооперациите /К/ са признати от закона за търговци поради правно-организационната им форма. Изключение съставляват жилищно-строителните К. Тяхното предназначение е чрез строителство на конкретни обекти да снабдят своите членове с жилищни и свързаните с тях имоти, а не да участват в търговския обмен.
К е определена в закона като доброволно сдружение на ФЛ с променлив капитал и с променлив брой членове, които…

Read More

Органи на кооперацията.Общо събрание

Органи на кооперацията – те образуват система. Между тях са разпределени правомощията по управлението и представляването на К. Органите на К действат от нейно име за нейна сметка. Те разполагат със способността чрез волеизявленията си да ангажират К като ЮЛ. Сделките, които органите на К сключват, пораждат права и задължения за нея.
Общо събрание – върховен орган на К е ОС. То се състои от всички…

Read More

Членствено правоотношение

Членствено правоотношение – между К и нейния член се поражда членствено правоотношение, което носи наименованието членство. В него влизат всички права и задължения, които страните имат въз основа на закона и на устава на К. Членственото правоотношение възниква от деня на приемането на едно лице за член на К. К е открита за членуване за ФЛ, които са навършили 16 г., не са поставени под…

Read More

Права и задължения на ограничено отговорните съдружници

Права и задължения на ограничено отговорните съдружници – основно специфично право е правото на контрол. Той може да преглежда търговските книги на КД и да иска препис от годишния счетоводен отчет. Когато дружеството откаже, окръжния съд постановява предоставянето им. Съдът действа по искане на съдружника /чл. 108/. Участието на ограничено отговорния съдружник в загубите на КД е до размера на предвидената вноска. Той не е…

Read More

Права и задължения на неограничено отговорните съдружници

Права и задължения на неограничено отговорните съдружници – биват имуществени и неимуществени. В главата за КД са включени разпоредби само за неимуществените задължения на неограничено отговорните съдружници. Те извършват управлението на КД. Недопустимо е решенията да бъдат спрени от ограничено отговорен съдружник. Недопустимо е неограничено отговорен съдружник да участва в друго дружество или да сключва за своя или за чужда сметка сделки, които се отнасят…

Read More

Права и задължения на съдружниците

Права и задължения на съдружниците – правата на съдружника спрямо дружеството биват имуществени и неимуществени.
Към имуществените права на съдружника се отнасят: а/ правото на част на печалбата – когато в договора липсва уговорка, съдружникът следва да участва в печалбите, както и в загубите, съразмерно с дела си; б/ правото на обезщетение за разноските и за вредите – това право обхваща необходимите разноски, които той е…

Read More

Семейноправни отношения

Семейното право е клон от едината правна система на РБ. То се различава от останалите правни клонове по своя предмет, т.е. по кръга на обществените отношения, които урежда, като брак, родство, осиновяване, настойничество, попечителство и др.
Семейните отношения /брак, родство и осиновяване/ са отношения м/у съпруга и съпругата, родителите и децата, както и м/у др. роднини по права и по съребрена линия; осиновителите и осиновените, както…

Read More

Г. Ганев:Правата на пациента да се превърнат в норма на живот

Аз искам да вярвам, че идеята за правата на пациента, като дълг на медицинските екипи стои. Правата на пациента могат да бъдат поставени в една система и Европейската харта за правата на пациента дава базата за това, заяви омбудсманът на Република България Гиньо Ганев при тълкуването на Хартата във Военно-медицинска академия днес, предаде репортер на БГНЕС.

Пред омбудсмана въпреки неравностойното положение, в което е поставен българският пациент, правата му все…

Read More

Права и задължения на родителите по отношение наличността и имуществото на децата .

/Закона за закрила на детето , глава  7 СК /

Цялостната правна уредба на родителските права и задължения е основана на 2 основни принципа:

1. Интензивна законодателна закрила на детето

2.Повишаване на отговорността на родителите за неизпълнение на родителските им задължения.

Тези принципи са проведени в чл. 68 ал. 1 чл 71 до 78 СК .

Родителските права и задължения са своеобразни – налице е юридическо единство между правата и задълженията на…

Read More

Прекратяване на осиновяването .

Родствена връзка не може да се прекрати , защото е основана на кръвна връзка на произход. Осиновителната връзка както се съзадава със съдебен акт , така се и прекратява със съдебен акт.

С оглед начина за прекратяване на осиновяването се различават 2 вида прекратяване

1. Автоматично прекратяване на осиновяването / по силата на самия факт – ео ипсо / , което настъпва при…

Read More

Председателят на ДАЗД Надя Шабани се срещна с омбудсмана Гиньо Ганев

Г-жа Надя Шабани, председател на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ проведе работна среща с омбудсмана г-н Гиньо Ганев. На срещата присъства и заместник-председателят на Агенцията г-н Калин Каменов.

Г-жа Шабани изрази желание за обединяване на усилията от страна на двете институции в работата по сложни казуси, засягащи правата на деца. Тя подчерта, че Агенцията за закрила на детето има големи отговорности и…

Read More

Българите с двойно гражданство искат равноправно участие в политическия живот на България

Партия „Другата България“ подготви петиция за равноправно участие на българите с двойно гражданство в политическия живот на България в контекста на Лисабонския договор.Партията на българските емигранти – „Другата България“ и българите, живеещи в чужбина призовават за незабавна промяна на член 26, ал. 1 от Конституцията на Р България (гласящ – Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция) с цел…

Read More