svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Борси

Определение за борса: От икономическа гл.т. борсата е специфичен, организиран пазар за покупко-продажба на големи количества стоки, девизи, ЦК с помощта на посредници в определено време, на определено място и при спазване на строги условия на търговия.
В зависимост от предмета на сделката борсите биват: стокови, валутни и фондови.
Определение за фондова борса: Фондовата борса е специфичен, организиран пазар за покупко-продажба на вече емитирани ЦК с помощта…

Read More

Вторичен пазар на ЦК

Определение – вторичният пазар е също само теоретично понятие. На него се извършва вторична, в смисъл на следващата емисия, търговия с ЦК.
Същност и видове фондови борси:
Борсата не е обикновен пазар или тържище. Тя е специфична институция за търговия със стоки, девизи и ЦК. Тя се отличава от обикновеното тържище или пазар в следните направления:
1/ На пазара се сключват сделки между производители и търговци, а на…

Read More

Същност и видове пазари на ценни книжа

Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти, като с помощта на песредници чрез информационна техника и механизъм на търгуване се удовлетворяват потребностите на контрагентите в сделката.
Видове пазари на ценни книжа:
– от гл.т. на първичното придобиване и последващото търгуване пазарът на ценни…

Read More

Теоретически основи на стоковия пазар

Пазара е съвкупност от: покупко-продажба на стоки, сфера на стоково обръщение и съвк от съответните ик отношения. Веднага следва да се отбележи, че в по-тесен смисъл понятието пазар включва горните х-ки, но само като отделни елементи, които не дават изчерпателна информация за теоретическите му основи. Пълното опознаване на съвременния пазари е възможно, само когато се изследва във всички направления като: ик категория, обективна реалност, система,…

Read More

Търговски ценни книжа

Търговски ценни книжа – търговска полица. По принцип се издава от корпорациите и небанковите фин.институции. Максималния й срок е 270 дни. Чрез нея емитиента се задължава да плати на кредитора някаква фиксирана сума на определена дата. Целта на издаването й е обещанието да се плати на определена дата без да се залага част от имуществото. Тя прилича на съкровищната менителница по свободата на покупко-продажба, безлихвеността,…

Read More

Мениджмънт на митата при физическите лица.

Обособяването на митнически режим при физически лица има за цел да обхване движението на стоките свързани с потреблението. Съществува особеност при този процес, тъй като акта на покупко-продажба не винаги съвпада с пълното амортизиране на стоката. Това поражда редица неопределености на потреблението.
Неопределеност във времето.
Неопределеност по местоположение.
Неопределеност на ползвател.
Неопределеност на предназначението.
Мениджмънтът на митата на физическите лица се различава от мениджмънта на юридическите лица
съществува различен режим на…

Read More

Форми на плащане – видове и насоки за усъвършенстването им

Плащанията са атрибут на стоковото производство и съдържание на обмяната на благата. Стоките, услугите, респективно благата се разменят срещу пари. Те пораждат паричните плащания. При размяната единият субект, т.е. контрагентът продава, а другият – купува, т.е. плаща. Отначало плащанията са се осъществявали директно или непосредствено от самите икономически субекти, което може да се илюстрира по следния начин. Продавач “А” продава стоката на “Б”, а той…

Read More