подоходен данък

Видове данък

Местен данък върху физическите лица: Индивидуалния подоходен данък се използва и като форма за набиране на приходи и при местните бюджети. Най –широко приложение той намира в САЩ. Определянето на облагаемата основа и изчисляването на данъчното задължение се определя по различни начини. По принцип сумата на местния данък се приспада от сумата на федералния подоходен […]

Видове данък Read More »

Икономическа класификация на данъка

Ако в основата на разграничението се постави икономическия ресурс на данъка може да се обособят: подоходен данък; данък върху капитала; данък върху разходите. Разграничението между данъка върху дохода, данъка върху капитала и данъка върху разходите е безспорно. Използването на икономическите критерии като основа на разграничението между данъка върху дохода, данъка върху капитала и данъка върху

Икономическа класификация на данъка Read More »