svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Фактически състав на генералния деликт

Текстонете, които уреждат деликтната отговорност са от чл.45 до чл.54 от ЗЗД. Основният е чл.45, ал.1 Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. От този текст следва, че за да има деликт необходимо е:1.едно деяние2. което да е противоправно3. което да е виновно и4. което да причинява,5. вреди другимо. Тогава има отговорност.
Предпоставките за отговорността при непозволеното увреждане са:
деяние – деянието е всяко…

Read More

Банков кредит

Договорът за банков кредит произхожда от договора за заем, но е по-особен. Договорът за паричен заем е реален (сключва се с предаване на сумата), а договорът за банков влог е консенсуален.
С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне определена сума, а кредитополучателят – да я използва по уговорения начин и да я върне. Кредитополучателят може да осъди банката и да вземе парите, а…

Read More

Сфери, в които усилията продължават

a)    Финансови услуги
Завършен е планът за действие на ЕС за създаването до 2005 г. на интегриран пазар на финансовите услуги. Това води до намаляване на цената на заемните услуги за бизнеса и потребителите и до предлагане на вложителите на по-широка гама от инвестиционни продукти — спестовни и пенсионни схеми — които те ще могат за получават от европейски доставчик по свой избор. Намалени бяха банковите…

Read More

50 проекта на стойност 500 хил. лв. са платени по мярка „Агроекология” вчера

До момента платените проекти по мярка „Агроекология” са 170 за над 1 млн. и 100 хил. лв., от които по 50 плащания на стойност 500 хил. лв. са наредени вчера. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров на проведената среща с представители на българската Асоциация „Биопродукти“.

Предстои, след празниците по 30 …

Read More

Салдото по консолидираната фискална програма към края на март е отрицателно в размер на 1 669,0 млн. лв.

Параметрите по изпълнението на КФП към края на първото тримесечие на 2010 г. очертават изоставане в приходите спрямо разчетите в Закона за държавния бюджет за 2010 г. главно в частта на данъчните приходи – ДДС, акцизи, корпоративните данъци и др. Основните фактори за по-песимистичното развитие на динамиката в приходите се свързват с настъпили промени в структурата на БВП, свързани с…

Read More

Механизъм за уреждани на задълженията по републиканския бюджет

С Решение № 197 от 08.04.2010 г. на Министерския съвет на Република България е приет механизъм за уреждане на задълженията на първостепенните, второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, платими от републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31.12.2009 г. по сключените от тях договори за обществени поръчки.

Задълженията, които се предвижда да бъдат уредени чрез механизма са…

Read More

Данък върху печалбите

Данъкът върху печалбите като цяло възниква и се утвърждава в световната финансова практика значително по – късно от индивидуалния подоходен данък. По принцип той засяга само капиталовите дружества, т.е. големите компании, но понякога се включват и по-малки предприятия.
В основата на облагането стой общия продукт на предприятието, който се формира като към брутната печалба от производствената дейност  се прибавят допълнителните приходи. Съществено значение в този процес…

Read More

Забавяне на паричните плащания

Забавяне на паричните плащания – освен че фирмите полагат усилия за съкращаване на сроковете на своите вземания, те се стараят да задържат по-дълго време чуждите пари в своя оборот -–забавяне на плащанията. Нерегламентираното забавяне може да влоши отношенията с доставчиците и банката. Затова фирмата първо трябва да изгради репутация на коректен платец, а след това да търси възможности за удължаване на плащанията. Добра възможност за…

Read More

Деклариране на дохода и внасяне на данъка

Данъчно задължените по този закон лица подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход, включително и за дохода, обложен с патентен данък, в срок до 15 април на следващата година.

Данъчната декларация се подава в териториалната данъчна дирекция по местоживеене.

Данъчна декларация не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и доходи от дейности необлагаеми по този закон или освободени…

Read More

Отчет за паричните потоци и собствения капитал.Приложение

Този документ включва паричните потоци при постъпления от и плащания за основната дейност, инвестиционната дейност и финансовата дейност и се съставя в съответствие със счетоводните стандарти.

Този документ включва измененията – увеличения или намаления – в собствения капитал в резултат на осъществяваната дейност, преоценките, операциите със собствениците и се съставя в съответствие със счетоводните стандарти.

Приложението съдържа информация както за…

Read More

Министър Найденов се срещна със Съюза на овцевъдите и козевъдите

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров се срещнаха късно вчера с представители на Съюза на овцевъдите и козевъдите от района на Велико Търново, във връзка с техните проблеми и недоволство. В рамките на срещата се обсъди прилагането на схемите на подпомагане в сектора. Министърът подчерта, че европейските регламенти са строги и изискват коректно спазване. Той допълни, че…

Read More

Писмата като комуникации

Писмата са двустранна комуникация, която има две много съществени черти. Едната е ефективния стил на писане, а другата е начинът на съставяне на писмото. Съвременната делова кореспонденция включва няколко вида писма: информационни, пласментни, проблемни и писма за изразяване на добра воля. Те се различават помежду си по своето предназначение и в този смисъл имат различия в основното изложение (текст). Всички останали атрибути на писмата са…

Read More

Общините ще получават 50% авансови плащания по ПРСР
Общините, които имат одобрени проекти по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., вече ще могат да получават 50% авансови плащания. Това предвиждат изменения в наредбите за прилагането на двете общински мерки по програмата, които предстои да влязат в сила от вторник –…

Read More

302 млн. лв. за директните плащания на площ
Сметката на Държавен фонд „Земеделие” е заредена с 302 млн. лв. за доизплащане на всички суми по директните плащания на площ за 2009 г. Това обяви изпълнителният директор на фонда Калина Илиева на съвместен брифинг с министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов днес.

„Така пет месеца по-рано от регламентирания срок на земеделските производители ще бъдат преведени всички национални доплащания”, каза Калина Илиева….

Read More

Пловдивските джипита с последно предупреждение към НЗОК

Подготвяме писмо, с което да предупредим здравната каса, че при следващо закъснение на месечните плащания спираме да работим по нормативите на НЗОК. Това заяви за Дарик председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив д-р Александър Калайджиев. „Инициативата е на колегите от ДКЦ-2, като в нея се включиха джипитата от ДКЦ-1 и ДКЦ-4″, уточни той.

„Няма смисъл всеки месец да плашим и да правим циркове. Явно тенденцията с…

Read More

Годината още не е почнала, а македонското правителство вече трупа дългове

Скопие. Годината още не е започнала, а македонското правителство вече трупа дългове с цел да осигури необходимите пари за заплатите на администрацията и за пенсиите, пише днес македонският „Утрински весник”. Правителството още днес ще задлъжнее с около 31 милиона евро посредством търг на държавни бонове.
Съобщението, че държавата ще натрупа нов дълг още на 5 януари, в началото на годината, достатъчно говори за това колко изтънял е държавният бюджет и колко…

Read More

Започва кампанията за плащанията на земеделските производители

traktorМинистърът на земеделието Мирослав Найденов ще обяви началото на кампанията за плащанията на земеделските производители, съобщиха от ведомството. Средствата за животновъдите ще бъдат изплащани на глава добитък, а за земеделските производители – на обработваема площ.

По схемата за единица площ ще бъдат изплатени по 22,14 лв./дка, от които 16,23 лв. е европейско финансиране и 5,91 лв. е…

Read More