Петър Дънов

Видове хранене

Храненето е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на организма. Храненето не е само физически процес, но и духовен. Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот. Много неща зависят от яденето. …

Видове хранене Read More »

Начини за общо лечение

Съществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Оба­че има и трети …

Начини за общо лечение Read More »

Лечение и диагностика

Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето, всеки център на главата са писма, които свиде­телстват за живота и дейността на човека от да­лечното минало до днес. Изкуство е да определиш диагнозата 10 години преди заболяването, за да вземе човек мерки предварително. Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки. Преди да …

Лечение и диагностика Read More »

Стареене според Петър Дънов

Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. Естествено ли е човек’да остарява? Не е ес­тествено? Човек остарява по единствената при­чина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си. От 50 до 120 години работата е най-полезна и плодотворна, това е работата за вашето повдига­не и за повдигането …

Стареене според Петър Дънов Read More »

Причини за болестите – Петър Дънов

Който не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на природата. Всяко нару­шение или отклонение води към заболяване. Отк­лонението може да е станало преди много години, но последствията …

Причини за болестите – Петър Дънов Read More »

Болести според Петър Дънов

Най-хубавото нещо на земята е страданието. Дето е Бог, там е страданието. Дето не е Бог, ни­какво страдание не съществува. Благата на живо­та идват чрез страданието. Ако можеше без стра­дания, първо Христос щеше да спаси света без страдания. Велик е онзи, който носи съзнателно страданието. Ние със своето неразбиране си причиняваме страданията. Най-малката нечиста мисъл …

Болести според Петър Дънов Read More »

Небесните тела и здравето – Петър Дънов

Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи ра­зумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети. Животът на човека …

Небесните тела и здравето – Петър Дънов Read More »

Здраве според Петър Дънов

Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце. За да придобие чо­век тия качества, трябва да има знание. Всеки има дух, душа, сърце и ум, но не всеки е могъл да ги развие – да развие такива качества у …

Здраве според Петър Дънов Read More »

Човешкото тяло според Петър Дънов

Тялото на човека е резултат на Божествената енергия. Тя е създала сегашния човешки органи­зъм. Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото, на сърцето (чувства­та), третото – на ума, и четвъртото  на разумния, на причинния свят. Другите осем тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния …

Човешкото тяло според Петър Дънов Read More »