svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Теории за ролята на бюджетното финансиране

В съвременната теория и практика идеите и направленията се предопределят от двете големи школи на политическата икономия: кейнсианската и монетаристическата.
Кейнсианците, които се наричат още “бюджетаристи”, смятат, че бюджетното салдо може да бъде добър инструмент за анализ, при условие, че се използва не действителното, а максимално възможното бюджетно салдо;
Монетаристите смятат, че номиналните изменения на националния доход и измененията на всички останали величини, произтичат от измененията в…

Read More

Въздействие на парите върху икономиката

В рамките на монетариската доктрина паричното въздействие може да се осъществява с четири категории пари:

М1– пари и текущи влогове; М2 = М1 + срочни влогове в ТБ

М3 = М2 + спестовни влогове; М4 = М3 + държавните финансови активи

За монетаристите, парите, които се намират под контрола на ЦБ са “базисни пари”. Те са основа на образуването на голямо количество…

Read More

Понятие за пари. Съдържание на парите. Функция на парите. Паричната маса и измерване на паричната маса – парични агрегати.

Понятие за пари. Съдържание на парите

произход на парите.

С развитието на производителните сили и човешкия ???? отделните стопани се обособяват като специализирани производители. По този начин размяната се превръща от случаен акт в жизнена необходимост. Размяната е изиграла условие за прехода към стоковото стопанство. Тя противопоставя стокопроизводители и поражда противоречия между тях. Последното би могло да се преодолее стига да се постави…

Read More