svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Структурни политики на ЕС

Структурните политики се развиват в контекста на Единния вътрешен пазар (ЕВП) на ЕС като отговор на диспропорциите в Ев­ропейското икономическо пространство (ЕИП), причинени от неравномерността както в предлагането и разположението на произ­водствени фактори, така и в традиционното развитие на регионите на ЕС. Интеграционните процеси, свързани с териториалното разполагане на икономически дейности, и структурните изменения обусловят засилването на регионалните аспекти на икономичес­кото развитие и преразпределение на…

Read More