охранителните производства

Правните последици и отклонения от типичното развитие на охранителните производства

Правните последици са различни при отделните ОА: удостоверяващите ОА имат формална док. сила, вписваннята имат оповестяващо действие, актовете за разрешаване на сделки създават ново правно положение. Може да се каже, че за разлика от Р по исковия процес, които са декларативни, ОА са винаги конститутивни. 5. Отклонения от типичното развитие на ОП представляват спирането п …

Правните последици и отклонения от типичното развитие на охранителните производства Read More »

Белези на охранителните производства

а) ОИ са едностранни и безспорни; 6) Актьт, който ги завършва, има не репресивен, а превантивен х-р; в) ОА не подлежат на принудително изпълнение; ОИ се различават от актовете на спорна съдебна администрация, които засягат чужда правна сфера и затова не са охранителни. Общото между двете е това, че представляват съдебна намеса в гражданските правоотношения, …

Белези на охранителните производства Read More »

Правните последици на охранителните производства

ОП са съдебни – органът, който движи производството и постановява охранителния акт (ОА), е съдът. Затова не са ОП тези, които са възложени на несъдебни органи (напр. за съставяне на актове за гражд. състояние или за назначаване на настойник). Изключение правят нотариалните производства – нотариусите вече са частни). Правните   последици   на   ОП  са  гражданскоправни,   а   …

Правните последици на охранителните производства Read More »