svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
СЕВ проведе 197-то си редовно заседание

На своето 197-то редовно заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри разпределението на отговорностите по прилагането, респ. въвеждането, на публикуваните в Официалния вестник на ЕС през предходния месец регламенти и  директиви. С цел още повече да се намали броят на процедурите за нарушения, инициирани от Европейската комисия срещу България, както и България да запази водещото си място по навременно…

Read More

Права на съдружниците

Права на съдружниците :
имуществени права на съдружниците са: а/ правото им на участие в разпределението на печалба /право на дивидент/ – състои се в правната възможност на съдружника да получи част от чистата печалба на ООД. Тази част е съразмерна на дела на съдружника в дружествения капитал. Няма правна пречка да бъде уговорено друго /чл. 133/. Правомощие на общото събрание е да разпределя печалбата и…

Read More

Пред структурите на “Охранителна полиция” стоят сериозни ангажименти във връзка с приемането на страната ни в Шенгенското пространство

Заслужават си усилията, които сте положили през годината – с тези думи заместник-министър Павлин Димитров се обърна към ръководството на Главна дирекция “Охранителна полиция” на годишния отчет за 2009г.

Заслужават си усилията, които сте положили през годината – с тези думи заместник-министър Павлин Димитров се обърна към ръководството на Главна дирекция “Охранителна полиция” след като бе запознат с годишния…

Read More

Данъчна декларация и внасяне на данъка.

Дължимите годишни данъци върху печалбата, данъци за общините и другите корпоративни данъци се установяват по реда на този закон и се посочват в данъчната декларация по образец. Тя се подава от данъчно задължените лица в съответната териториална данъчна дирекция до 31 март следващата календарна година. Заедно с декларацията се подава годишния счетоводен отчет.
Данъчно задължените лица внасят данъците по този закон / без данъците за общините/…

Read More

Социални отчети и социален одит на фирмата

Социалната значимост и резултати от действията на отделния предп­риемач не винаги намират адекватно отражение в средствата за масова ин­формация, чрез които най-често се постига информирането на обществото. Тесто пъти тези резултати не намират публичност и поради нежеланието на самия предприемач за афиширане на своите действия в социалната сфера. По тези причини често в обществото се създава негативният образ и социал­но незаинтересованата фигура на новия предприемач.

Read More