отчети

Дългосрочно финансово планиране и финансово моделиране

Дългосрочно финансово планиране – технологията на дългосрочното финансово планиране е подобна на тази, която се използва при съставянето на текущия бюджет.Разликата е в това, че се прави за по-дълъг период в бъдещето и с по-малко детайли .За дългосрочните планове е характерно, че трябва да бъдат периодично оценявани.При дългосрочното планиране вниманието се насочва към капиталовата структура …

Дългосрочно финансово планиране и финансово моделиране Read More »

Технология на анализа на финансовото състояние

Технология на анализа на финансовото състояние – съществена част от информацията, необходима за съставяне на бюджета се съдържа в баланса на фирмата.Балансът е проектиран за бъдещ период от време и обхваща активите и пасивите.Известен е като предварителен баланс и се използва за приготвяне на т.нар.предварителни отчети за приходите.Той показва състоянието на приходите за бъдещ период …

Технология на анализа на финансовото състояние Read More »

Регистър на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ

Българска народна банка поддържа регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ. Регистърът е публичен, съдържа основни данни за финансовите институции, които имат търговска регистрация на територията на Република България, както и данни за чуждестранни финансови институции, които отговарят на условията на чл. 24 и чл. 27 от ЗКИ, Кооперациите по § …

Регистър на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ Read More »

Дирекция “Финансово-счетоводна дейност, бюджет и планиране“

във връзка с финансово-счетоводната дейност: дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и финансовите отчети; организира единна счетоводна отчетност в системата на министерството; осигурява данните и изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на министерството, както и обобщава данните за …

Дирекция “Финансово-счетоводна дейност, бюджет и планиране“ Read More »