отговор

Действие на реабилитацията

Действие на реабилитацията: 1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност. 2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен съдружник. Предпоставки за възстановяването – 2 алтернативи: 1) Да са изплатени  напълно всички вземания. 2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се икономически условия. Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден …

Действие на реабилитацията Read More »

Процесуални (държавноправни) последици на запора

Процесуални (държавноправни) последици на запора: а)  правомощие на СИ да управлява и да се разпорежда с вещта. Тон може да я отнеме и да я даде па пазач, да я продаде или да я възложи на взискателя. б) задължение на длъжника да я пази и да не се разпорежда с нея (под страх от наказателна …

Процесуални (държавноправни) последици на запора Read More »

Белези, специфични за ГПс като производство

Белези, специфични за ГПс като производство: –  особен предмет: накърнени граждански права; –  особени защитно-санкционни последици: СПН, ПУ, О; ГПс изключва множество производства, приспособени към различните накърнени права и различната защита, от която те се нуждаят. Тези производства се групират в три основни форми, отговарящи на трите проявни форми на незаконосъобразно развитие на ГПО и …

Белези, специфични за ГПс като производство Read More »

Отговорност при съдебна евикция /отстраняване/.

Отстраняването става със съдебно решение. Може и доброволно наследникът да отстъпи вещта която му е дадена в дял. Ако някои от сънаследниците претърпи съдебно отстранение от известно имущество, постановено в неговия дял, той не получава своята наследствена част. Поради това е необходимо той да бъде съответно обезщетен от други сънаследници, за да не понесе сам …

Отговорност при съдебна евикция /отстраняване/. Read More »

Отговорност на наследниците

Права на наследниците: При наследствено правоприемство наследниците придобиват правата,които наследодателят е имал /с изключение на личните му/. Това са правата, които преминават по наследство. За осъществяване на тези права наследниците могат да упражнят искове: – иск за връщане на наследствен имот, които трети лица държат; – иск към наследниците на наследодателя за заплащане на наследствено …

Отговорност на наследниците Read More »

Сключване на брака

Сключване на брака представляват, преди всичко, тези действия, които трябва да бъдат осъществени и, които имат конститутивно значение, за да придобият страните качеството „съпрузи“. Те са уредени в чл. 6-11 от СК. На първо място, законът урежда формата на сключване на брака. Това е форма за действителност и неспазването й води до нищожност. Съгласно чл. …

Сключване на брака Read More »

Дисциплинарна отговорност

Дисциплинарната отговорност е отговорност за нарушаване на трудовата дисциплина. Тя се състои в задължението на работника или служителя да понесе определено наказание и се осъществява  , чрез налагане на работодателя или определяното  от него лице. Дисциплинарна  отговорност се характеризира с редица белези: юридически израз на  на държавната  принуда  по  това се отличава от моралната отговорност  …

Дисциплинарна отговорност Read More »

Отговорност на трудовото правоотношение.Понятие.

Понятие. Отговорността се дели на няколко основни категории дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност. От своя страна имуществената отговорност се дели на ИО на работника или служителя и ИО на работодателя. И двата вида отговорности имат различно съдържание и различни основания за тяхното възникване. Дисциплинарна отговорност – Чл. 186. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е …

Отговорност на трудовото правоотношение.Понятие. Read More »

Отговорност за вреди причинени от вещи

чл.50 – вреди причинени от вещи и животни. Тази отговорност е обективна. За вредите отговарят солидарно както собственика, така и лицето под чиито надзор се е намирала вещта или животното. Основанието на тази отговорност е в липсата на необходимия надзор в/у вещта от онзи върху когото тежи задължението да я надзирава. Наличността на вредата от …

Отговорност за вреди причинени от вещи Read More »

Отговорност за вреди, причинени от другиго

За обема на отговорността в ГП няма значение формата на вината. Въпросът за вината е един от най-дискусионните. Традиционно е прието, че няма отговорност без вина. В продължение на много години се е поддържало разбирането, че отговорността при непозволеното увреждане е свързана с вината на дадено лице. Много автори и днес приемат, че тази отговорност …

Отговорност за вреди, причинени от другиго Read More »

Непозволено увреждане.Обща характеристика. Отграничения

Правната уредба на този институт е в чл.45-54/ЗЗД. Непозволеното увреждане(деликтна отговорност) е извъндоговорен източник на задължения. Отговорността за непозволено увреждане е изградена на основата на общото правило да не се вреди другиму Съгласно чл.45 всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму с правонарушението.. В ал.2 е установена една презумпция за вина, …

Непозволено увреждане.Обща характеристика. Отграничения Read More »

Погасителна давност

Тя е по-кратка за менителничните вземания. 4.1. За прекият длъжник (приелият платец) давността е 3 години, като тече от падежа на менителницата. 4.2. За регресния длъжник – 1 година, като тече от протеста или от падежа ако менителницата е с клауза “без разноски”. 4.3. За регресните искове на платилия регресен длъжник давността е 6 месеца от плащането. Срокът …

Погасителна давност Read More »

Прилики и разлики между посредничество и поръчителство по менителница

Прилики и разлики между посредничество и поръчителство по менителница (по Ан. Антонова): 9.1. Прилики: 1) И при двата института едно 3то лице различно от издателя, джирантите и платеца поема задължение по менителницата. 2) Двата института имат една и съща цел – обезпечаване на длъжник по менителницата. 3) И при двата института се предвижда солидарна отговорност. 9.2. Разлики: 1) Издателят не може …

Прилики и разлики между посредничество и поръчителство по менителница Read More »

Застраховка гражданска отговорност

1.1. Общи бележки. Застраховката гражданска от отговорност (ЗГО) е уредена в чл. 405 – 409 ТЗ. Тя може да бъде договорна и задължителна. Най-честият пример е задължителна ЗГО за собствениците на МПС. 1) Предмет на закрила е имуществото на застрахования като цяло, а рискът, който се покрива е опасността от възникване на задължение за обезщетение в тежест …

Застраховка гражданска отговорност Read More »

Договорът за застраховка и правата по него

Договорът за застраховка и правата по него се погасяват със специална давност – 3 години. Общата 5-годишна давност е валидна само при застраховката гражданска отговорност. Давността започва да тече от настъпване на застрахователното събитие. Целта на по-кратката давност е по-бързото установяване на безспорност, трайност и стабилност в оборота.

Застрахователни термини и застрахователно обезпечение

Застрахователни термини. Съществени елементи на застрахователното правоотношение са: 4.1. Застрахователно обезпечение – задължение на застрахователя да заплати застрахователното обезщетение или застрахователната сума при настъпване на застрахователното събитие. Според чл. 390 обезпечението се нарича застрахователно “плащане”. То има следните особености: 1) Застрахователното обезпечение и задължението за плащане не покрива пропуснатите ползи, освен ако това е уговорено. Това не …

Застрахователни термини и застрахователно обезпечение Read More »

Мъжът-Риби и ерос

Той би взел ръководна позиция в любовта и би станал нетърпелив, ако не срещне благосклонен отговор. Отказва които и да било от желанията му да бъдат поставени под въпрос и е обиден, ако му се предложи отлагане за по-подходящо време или място. Когато поиска някого, трябва да го има винаги. Пренебрегва всякакви морални ограничения, предпочита …

Мъжът-Риби и ерос Read More »

Политики, върху които се изгражда единният пазар

a)    Транспорт Дейностите на ЕС са насочени предимно към постигането на свобода на предоставяне на услуги за наземен транспорт, по-специално — на свободен достъп до международните транспортни пазари и допускане на неместни транспортни фирми на вътрешните транспортни пазари на държавите-членки. Приети бяха решения за хармонизиране на условията за конкуренция в пътнотранспортния сектор, по-специално по отношение …

Политики, върху които се изгражда единният пазар Read More »

Задържан за виртуално насилие и изнудване, действал от Шумен

След продължително компютърно-разузнавателна работа антимафиоти от ГДБОП задържаха виртуален насилник и изнудвач и двамата му помощници Вчера на територията на Шумен бе проведена специализирана полицейска операция. В акцията са участвали служители на сектор “Компютърни престъпления и интелектуална собственост” – ГДБОП и техните колеги от Шумен. Подаден бил сигнал за реализирани контакти във виртуална среда с …

Задържан за виртуално насилие и изнудване, действал от Шумен Read More »