svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Мениджмънт и предприемачество

Предприемачеството за първи път  е употремено като термин от френския икономист Жан Сей в началото на 19 век и според него:”Предприемачът прехвърля ресурси от сферата на по-ниска производителност към сферата на по-висока производителност”.
Според други икономисти предприемачите са новатори, които предизвикват търсене т.е.търсят уникалния продукт, пазарния пробив, изненадваща нова характеристика или нов дизайн. Те не се подчиняват на провилото, че фирмите трябва да се ръководят от…

Read More

Първичен пазар на ценни книжа

Това е мястото, където за първи път се срещат търсенето и предлагането на свободни капитали и където дефакто се осъществява емисията и пласмента на ценни книжа.
В развитите страни тази дейност се осъществява от универсални търговски банки или специализирани инвестиционни банки. У нас банките са универсални и по подобие германската система емисията и пласмента се осъществява от тях. Разрешението за емитиране се дава от Комисията по ценни книжа…

Read More

Риболов в ЕС – Инструменти

Структурният фонд за ОПР е Финансовият инструмент за ориентиране на риболова (ФИОР). За програмния период 2000- 2006г. той ще се насочи към подпомагане на устойчивостта и балансираността между рибните ресурси и тяхното използване, увеличаване на конкурентоспособността на капацитета на отрасъла и развитие на предприятията, стимулиране на ефективен риболов и производство на аквакултури и съживяване на районите, зависещи т тях. Фондът ще подкрепя структурни мерки в…

Read More

Риболов в ЕС – Програмиране

Финансирането на ОПР се осъществява в рамките на програми, съобразно с принципите на структурните политики, включващи:

-мерки, съответстващи на критериите на цел 1;

-други мерки, покрити от отделните програмни докумен­ти на страните-членки.

Многогодишните програми за ориентиране на риболова ще се прилагат от 1 януари 2002г. След като бъде направена оценката за развитието на сектора и ефекта от приложението на мерките от 1993г.,…

Read More

ЕС – Риболов

Риболовът и производството на аквакултури е значителен сектор в ЕС, тъй като рибата е естествен, биологичен, мобилен и ьзобновяем ресурс. В него се създава около 1% от БВП и участват 1,5% от заетите. Същественото е, че той е доминиращ или единствен отрасъл за много местни икономики, тъй като ангажира близо 263 000 риболовци. Наред с това функционират и редица отрасли, пряко свързани с риболова като…

Read More