svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Ограничена отговорност на притежателите на обикновени акции (limited liability)

Притежателите на обикновени акции притежават дивидент в пари и/или в допълнителни дялове при положение, че компанията работи добре и реализира печалба. Възникването на финансови затруднения обикновено се отразява върху размера на дивидентите и периодичността на изплащането им. Трайното задълбочаване на проблема може да доведе до фалит на фирмата и обезценка на капитала й. Загубата, която може да понесе собственика на обикновени акции е ограничена в рамките на притежавания от…

Read More

Обикновени акции (common stocks, ordinary shares).

Aкциите от този вид са най – масово eмитираните ценни книжа, отразяващи участие в капитала на компаниите. Ежедневно на Ню Йоркската фондова борса се търгуват средно около 175 милиона обикновени акции.

А/ Права на притежателите на обикновени акции.

Големият интерес към обикновените акции се определя от правата, които дават на инвеститора, а именно:

?      Да получи сертификат /stock certificate/, удостоверяващ притежанието на определен брой акции. Сертификатът…

Read More

Мотивация на емисията на варанти и конвертируеми облигации

Мотивация на емисията на варанти и конвертируеми облигации – те позволяват на фирмите да емитират облигации като прикрепят към тях по-ниска цена. Да възможност на компаниите да емитират обикновени акции при по-висока цена от текущата в някакъв бъдещ момент. По този начин конвертируемите облигации и облигациите с варанти представляват отложени продажби на обикновени акции. Тези мотиви се свързват с 2 типа поведение:
– поведение на търсещите…

Read More

Борсова рентабилност

*     Пазарна цена на акцията / Печалбата от акцията x 100
– борсова капитализация
*     Печалба от акция / Пазарна цена на акцията x 100
– Печалба от акциите
*    Реалната печалба на обикновените акционери/ Броя на емитираните обикновени акции
– коефициент на паричен дивидент
*     Дивидент от акцията/ Печалбата на акцията x 100

Read More