Нервна система

Като изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е инсталация, през която монават силите на живата природа. Нервните влакна са живи клетки, проводници на нервна енергия. Тя протича през тях както водата през водопроводните тръби. Ако водата е пясъчлива, пясъкът постепенно се утаява по тръбите, докато един ден те окончателно се […]

Нервна система Read More »