Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен. Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите. Главните причини за инфлацията са: –          по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП; –          увеличаване на бюджетния дефицит; –          увеличаване […]

Същност на инфлацията Read More »