НА

Документ НА(нотариален акт)

Като документ точи НА доказва материализираното в него удостоверително изявление па нотариуса. От своя страна изявлението ма нотариуса доказва, че молителят е собственик на посочения имот. Гази доказателствена сила важн спрямо всички – до доказване на обратното. НА не се ползва със СПН (охранителен акт е). Всяко трето лице, на което се противопоставя доказателствената сила […]

Документ НА(нотариален акт) Read More »

Съдържание на НА(нотариалния акт)

Съдържанието на НА е посочено в чл. 484: – указанията по чл.476 а,б,д,е; – името, местожителството и занятието на собственика; и) точно описание на имота с границите и местонахождението му. При издаването на НА не се смачкат чл. 474 ал.4 и 5, 475, 478 и 479: молителят не се явява, самоличността му не се проверява,

Съдържание на НА(нотариалния акт) Read More »

Документи нужни за издаването на НА(нотариален акт)

Нотариусът проверява дали молителят е собственик. Това се доказва: -е документи; -чрез обстоятелствена проверка – дали  молителят е придобил собствеността  чреч давностно владение – чрез   трима свидетели,  по възможност съседи (чл.483 ал.2); Въз основа на документите или на разпита на свидетели нотариусът прави извод дали молителят с собственик и го излага в мотивирано постановление. По

Документи нужни за издаването на НА(нотариален акт) Read More »

Специфични последици за всеки НА(нотариален акт)

Освен правните последици, присъщи на всеки НА за сделка, този НА има и специфични само за него последици: а) конститутивно действие – той е условие за валидност на сделката (но ако самата сделка е нищожна, НА не може да я валидира). Вещноправният ефект на сделката настъпва от датата на НА. б) доказателствени сила – доказва

Специфични последици за всеки НА(нотариален акт) Read More »

Изисквания за всеки НА(нотариален акт)

Този НА трябва да отговаря на изискванията за всеки НА за сделка, по освен това има някои особени изисквания: а) Компетентен е нотариусът, в чиито район се намира недвижимият имот. Молбата трябва да бъде писмени. Към нея освен проект за НА трябва да бъдат приложени документи, удостоверяващи изискванията за този НА. Тези документи трябва да

Изисквания за всеки НА(нотариален акт) Read More »

Задължения на нотариуса

След като се увери, че са налице условията за издаване на НА, нотариусът пристъпва към същинските действия по издаване на НА: а) нотариусът прочита проекта в присъствието на участващите лица (иначе – нищожност); б) участващите лица го одобряват след запитване от нотариуса (иначе – нищожност); в) участващите лица, а накрая и нотариусът, подписват акта. Като

Задължения на нотариуса Read More »

Лицата, чиито изявления се удостоверяват

Лицата, чиито изявления се удостоверяват, трябва да се явят лично пред нотариуса (иначе – нищожност). Нотариусът проверява първо дали няма пречка за съставяне на НА с оглед на забраните по чл.470 и 471. После той проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на лицата (чл.474 ал.4,5). После проверява дали проектът има минималното необходимо съдържание, предписано от

Лицата, чиито изявления се удостоверяват Read More »

Предмет на удостоверяване и издава се по молба

Предмет на удостоверяване могат да бъдат всякакви правни сделки, дори когато НА не е условие за валидност на сделката. Издава се по молба на лицето, чиято сделка се удостоверява. Заедно с молбата се представя проект за НА в два (или повече) екземпляра (чл.474 ал. 1). След като се спази производството, проектът ще се превърне в

Предмет на удостоверяване и издава се по молба Read More »

Продажби на недвижими имоти

Съществува особенна регламентация за продажбата на недвижими имоти. По начало всеки може да продаде своя недвижим имот или да учреди вещни права върху него, на когото пожелае и на каквато цена пожелае. Всеки може да го купи стига да не попада под някоя от хипотезите на чл.185 от ЗЗД, които му отнемат това право. Тук

Продажби на недвижими имоти Read More »

Нищожни сделки – понятие и основания.

Нищожност по чл.26 ал.1 ЗЗД. Нищожни са сделките, които не пораждат нито за момент преследваните от страните правни последици. Това са сделките, които още със сключването си не произвеждат целеното действие. Налице е такъв тежък и сериозен порок, който прави сделката нищожна. Съдът може да я констатира винаги. За това няма срок. Нищожната сделка е

Нищожни сделки – понятие и основания. Read More »

Общи имущества на съпрузите

Съгл. Чл. 19 ал. 1 СК  вещи права върху вещи и парични влогове придобити през време на брака на името на които и да е от двамата съпрузи става автоматично по силата на закона става  общо бездялово и неделимо притежание на двамата съпрузи. Предпоставки за възникване на СИО : 1.Имуществото да е вещ , право

Общи имущества на съпрузите Read More »