ЕС – Регионална политика и сближаване

Регионите на ЕС и хората, живеещи в тях, се различават съоб­разно икономическото и социалното равнище на развитие, което се наблюдава в отделните страни-членки и още повече в Съюза като цяло. Поради това е особено важно да се стимулира икономическата активност в изоставащите региони чрез подкрепа на инвестициите в частния сектор. Освен по линия на националната […]

ЕС – Регионална политика и сближаване Read More »