националния доход

Общоикономическо съдържание на държавните разходи

Общоикономическо съдържание на държавните разходи: като понятие на финансите те са форма за преразпределение на националния доход и продукт; за държавата разходите са основен инструмент за намеса и участие в обществения живот; държавните разходи са част от националния доход, която се изземва и разпределя в съответствие с интересите на цялото общество. 2. Класификация на държавните […]

Общоикономическо съдържание на държавните разходи Read More »

Теоретически основи на държавните приходи

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите. Въздействието чрез приходите в действителност е въздействие чрез формите, които се използват за тяхното акумулиране, т.е. става дума за въздействие чрез данъците, кредита и паричната емисия. Следователно методите и формите за събиране на приходи

Теоретически основи на държавните приходи Read More »

Предназначение на финансите

Утвърдено в теорията и практиката е виждането, че финансите са инструмент както за разпределението, така и за контрол върху пропорциите в разпределението. –         Финансите като инструмент на разпределение. Разпределението   на  доходите  обикновено  е  база за характеризирането на финансите и това е естествено след като основното във финансовата дейност е разпределението и преразпределението. Обект на разпределението

Предназначение на финансите Read More »

Характеристика на държавните финанси

Основа на всеки анализ на държавните финанси трябва да бъде: 1. Определянето на мястото на финансите в системата на икономическите процеси. 2. Познаването на понятията “ общ национален продукт “, “национален доход”  и очертаване особеностите на тяхното финансово разпределение и преразпределение. На тази основа общия национален продукт може да се представи като съвкупност от материалните

Характеристика на държавните финанси Read More »

Стокова теория за стойността (класическа теория) и количествена теория за парите

Класиците обясняват промените в стойността на парите без да се интересуват от потреблението, спестяването, инвестирането, растежа и равнището на дохода (а това са най-важни фактори днес). Класиците приемат, че не е възможно общо свръхпроизводство или предлагането създава свое собствето търсене. Когато парите (монетите) са пълноценни, т.е. от злато или благороден метал, тяхната стойност зависи главно

Стокова теория за стойността (класическа теория) и количествена теория за парите Read More »

ДДС

Познати са три модела на ДДС в зависимост от обхващането и облагането на нетния оборот или на новосъздадената, респективно на добавената стойност, а именно: ДДС, изчисляван върху добавената стойност или БВП. 2.ДДС, базиран върху нетния (чистия) вътрешен продукт. 3.ДДС, който има за основа националния доход.  Третият модел на ДДС има по същество само теоретично-познавателно значение,

ДДС Read More »