Инструменти на политиката за насърчаване на изследванията и технологичното развитие

1.Основен инструмент за реализирането на изследователската политика са многогодишните рамкови програми, които подпо­магат организирането и финансовата подкрепа на сътрудничест­вото между университетите, научните центрове и индустриите, вкл. МСП. Те обхващат дейностите на ЕС и се приемат от Съвета на министрите след консултации с Икономическия и социален комитет (чл. 166 от ДЕС). Отпуснатите средства по рамковите програми […]

Инструменти на политиката за насърчаване на изследванията и технологичното развитие Read More »