настойник

Доказателствената функция на НУ( нотариални удостоверявания )

Доказателствената функция на НУ изисква те да бъдат максимално достоверни. Затова нотариалният орган трябва да бъде безпристрастен. Чл.471 забранява на НО да участва в ИП, по което страна или участващо лице е: самият той, неговият съпруг, роднините му по права линия, тия по съребрена до четвърта степен, сватовство до първа степен, а така също и […]

Доказателствената функция на НУ( нотариални удостоверявания ) Read More »

Правните последици на охранителните производства

ОП са съдебни – органът, който движи производството и постановява охранителния акт (ОА), е съдът. Затова не са ОП тези, които са възложени на несъдебни органи (напр. за съставяне на актове за гражд. състояние или за назначаване на настойник). Изключение правят нотариалните производства – нотариусите вече са частни). Правните   последици   на   ОП  са  гражданскоправни,   а  

Правните последици на охранителните производства Read More »

Настойник

Настойник – централна фигура в наст. съвет. Има права и задължения, регламентирани от закона: дейността му е почтена; – грижи за личността на поднастойния (при малолетни и при запретени са необходими различни грижи); – представителство на поднастойния -законен представител е настойника – черпи представителната си власт от закона; – грижи за имуществото на поднастойния; местоживеене

Настойник Read More »

Производство на настойничеството

Производство – поставяне под запрещение може да стане с искова молба от близки роднини. прокурора и всички имащи интерес лица. След разпита на лицето, за което се иска запрещение, съдът са произнася по молбата. За да се учреди Н. комп. е окръжният съд по местожителство на лицето. Охранителни мерки – вземат се от органа по

Производство на настойничеството Read More »

Настойничество и попечителство

Правната уредба на настойничествоот и попечителството се съдържа в чл.109 – 128 на СК. чл. 109. (1) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Настойничество се учредява над малолетни (деца – ненавършили четиринадесет години), родителите на които са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява и над

Настойничество и попечителство Read More »