наследяване

Недостойнство за наследяване

Недостойнство за наследяване -отпадане на способността да се наследи, свързва  се  с виновно  и  неправомерно поведение на наследника. Има следните основания: – умишлено убийство или опит за убийство на наследодателя, неговия съпруг или дете. При непредпазливо убийство деецът не може да бъде считан за недостоен да наследява, а също и когато деецът не разбира свойството […]

Недостойнство за наследяване Read More »

Способност за наследяване

Способност за наследяване – според ЗН не може да наследява този, който не е заченат при откриване на наследството и който е роден неспособен да живее. Съществува изкл. – да наследяват лица, които са били вече заченати при откриване на наследството -като деца на починалия не трябва да бъдат лишени от наследство само за това,

Способност за наследяване Read More »

Основни правила за наследяване по закон.Особени правила при наследяването на закон.

Наследниците по закон имат и допълнителни права: – част от тях имат право на запазена част – децата, родителите, съпруга. Запазена част-тази част от имуществото на наследниците,която закона запазва за посочения кръг наследници и с която същия не може да се разпорежда чрез завещание или дарение. Ако се получи запазената част. Наследник има право да

Основни правила за наследяване по закон.Особени правила при наследяването на закон. Read More »

Недостойнство за наследяване

Недостойнство за наследяване -отпадане на способността да се наследи, свързва  се  с виновно  и  неправомерно поведение на наследника. Има следните основания: – умишлено убийство или опит за убийство на наследодателя, неговия съпруг или дете. При непредпазливо убийство деецът не може да бъде считан за недостоен да наследява, а също и когато деецът не разбира свойството

Недостойнство за наследяване Read More »

Способност за наследяване

Способност за наследяване – според ЗН не може да наследява този, който не е заченат при откриване на наследството и който е роден неспособен да живее. Съществува изкл. – да наследяват лица, които са били вече заченати при откриване на наследството -като деца на починалия не трябва да бъдат лишени от наследство само за това,

Способност за наследяване Read More »

Недостойнството по отношение способността за наследяване

Недостойнството по отношение способността за наследяване: – само по отношение на определени лица; – само при опр. основания; – може да се възстанови способността за наследяване,   като   недостойнството  се опрости.   Опрощаването  става  само  от наследодателя изрично (наследникът се признава за достоен в писмен акт с нотариално заверено съдържание) или чрез завещание (пълно или частично). Семейноправна

Недостойнството по отношение способността за наследяване Read More »

Наследодател

Наследодател – ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник – лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са лица, които след откриване на наследството

Наследодател Read More »

Прехвърляне на менителницата

Менителницата се прехвърля с джиро. Джирото е основният способ за прехвърляне за това менителничните ефекти са ЦК на заповед. Джирото обаче не е единствения прехвърлителен способ, всички способи са възможни – договори, суброгация, наследяване, може да се използва при изпълнително производство. Отличителната черта на джирото е, че то е оригинерен прехвърлителен способ – джиратаря придобива

Прехвърляне на менителницата Read More »

Продажба на наследство

Продажбата на наследство е уредена в чл.212-213/ЗЗД. Тя е договор с който наследникът прехвърля на друго лице срещу определена парична сума съвкупността от правата и задълженията, които е придобил по реда на наследяването. Продавачът на наследство гарантира само качеството си на наследник. Това следва от разпоредбата на чл.212 съгласно който, този, който продава едно наследство

Продажба на наследство Read More »

Собственост.Възникване и прекратяване

Съсобствеността възниква въз основа на следните способи: чрез волеизявление на субектите, чрез административен акт, чрез наследяване, чрез придобивна давност, по силата на съдебен акт, при прехвърлянена част от едно право на собственост, при сключване на договор за дружество по чл.357 от ЗЗД, в резултат на съвместни фактически действия и по пътя на приращението по чл.92

Собственост.Възникване и прекратяване Read More »

Собственост на чуждестрани лица

Чужденци и чуждестранни юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя в страната. Забраната по ал. 1 не се прилага при наследяване по закон. Лицата, придобили право на собственост при наследяване по закон, следва да прехвърлят собствеността си в 3-годишен срок от откриване на наследството.(Ал. 3, изм. – ДВ, бр. 59 от

Собственост на чуждестрани лица Read More »

Кариесът в повечето случаи е наследствен

Децата го наследяват от своите майки, показват данни. До неотдавна употребата на захар и сладки храни се смяташе за основна причина за появата на кариес при децата, но резултатите от изследванията на американски микробиолози поставят това общоприето мнение под съмнение. Според учените, цитирани от Journal of the American Medical Association, много по-често отколкото се смяташе

Кариесът в повечето случаи е наследствен Read More »