Задължения на наредителя

Задължения на наредителя: 1) Да осигури покритие. 2) Да заплати разноските на банката и обезщетение за вреди, ако е понесла такива. 3) Да заплати лихва и възнаграждение. 1.5. Форма на плащането. 1) Ако преводът е вътрешнобанков, се включват и двете записвания, които банката прави по двете сметки – фактическият състав има 3 елемента. 2) Ако плащането е междубанково, се включва освен […]

Задължения на наредителя Read More »