налице

Встъпване и привличане

Намеса иа трети лица в процеса I. Процесуална субституции – чл. 15 ал.2 ГПК 1. Процесуалният субституент (ПрС) с лице, което има право на иск (участва като страна) относно чуждо МатП. Когато такова лице упражнява ПИ, налице е процесуална субституция. ПрС не трябва да се смесва с процесуалния представител (ППр). ПрС е страня но делото, […]

Встъпване и привличане Read More »

Значение на иска

Значение – искът е най-важното процесуално действие на страна в процеса: –  поставя началото на исковия процес, като поражда ПсПО; –  посочва спорния предмет и страните; –  определя вида на търсената защита; –  предопределя защитата, която може да иска ответникът; –  поддържа живота (висящността) на процеса – при оттегляне или отказ от иска процесът се

Значение на иска Read More »

Процесуални предпоставки

Процесуални предпостивки (ППр) – това са условията, от които зависи съществуването и надлежното упражнение на ПИ. 1.  Предпоставки за възникване на ПИ а)  Положителни – трябва да са налице: –  наличие на интерес (нужда) от защита – правен спор относно суб. право; –  Пс правоспособност на лицето; –  процесуална легитимация на страните; –  подведомственост па

Процесуални предпоставки Read More »