наем

Прекратяване на наемното отношение

Наемното отношение се прекратява: 1. по взаимно съгласие; 2.с изтичане на наемния срок; 3.с предизвестие на едната страна до другата; 4.с едностранно предизвестие за разваляне на договора; 5. при погиване на веща; 6.поради погасяване на правото на ползвателя; 7.при етажната собственост – при изваждане от наетото помещение поради нарушаване наредбите за реда и управлението на […]

Прекратяване на наемното отношение Read More »

Особености на жилищния наем. Пренаемане

Правната уредба се съдържа в ЗОС и в Правилника за неговото прилагане, както и в ЗДС и Правилника за неговото прилагане. Отдаването под наем на вещи общинска собственост е уредено в чл.12/ЗОС, то може да стане само ако те имат пряко стопанско и търговско предназначение. Недвижими имоти, които са частна общинска собственост, предназначени за стопански

Особености на жилищния наем. Пренаемане Read More »

Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползване, а наемателят да му заплати определена цена. От тази дефиниция се вижда, че м/у страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса: 1.Относно вещта която се предоставя във временноползване; 2. Относно възнаграждението /цената/, която наемателя

Договор за наем Read More »

Видове доход

Доходи  от   продажба    и   замяна   на   движимо   и   недвижимо имущество. Данъчната основа при продажба или замяна на  движимо или недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество. Доходи от наем, рента и аренда Данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество,

Видове доход Read More »

Облагаеми доходи и необлагаеми доходи

Облагаеми доходи: Подлежат на облагане доходите произхождащи от: Трудови правоотношения Дейност като ЕТ Занаятчийска дейност Упражняване на свободна професия Извършване на услуги с личен труд Дейности в областта на селското, горското и водното стопанство Продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество Продажба на акции, дялове и други Прехвърляне на предприятие на ЕТ 10.  Наем,

Облагаеми доходи и необлагаеми доходи Read More »

Дрехи под наем

Първото шивашко ателие за дрехи под наем направиха в северния италиански град Бреша. 2,90 евро на ден струва наемането на костюм или рокля. Месечната такса е 87 евро, а годишната – 957 евро. Разположеното върху 200 кв.м. ателие е нещо като фабрика за мечти. Всяка жена, любителка на модата и добрия стил, може да намери

Дрехи под наем Read More »