Владение и държане.Същност

Лицето което фактически упражнява съдържанието на едно вещно право наричаме владелец. При владението не се поставя въпроса за субективни права, то е факт, фактическо отношение на хората по повод на вещите. Съгласно чл.68 от ЗС  Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. Държането е упражняване […]

Владение и държане.Същност Read More »