надзор

Отговорност за вреди, причинени от другиго

За обема на отговорността в ГП няма значение формата на вината. Въпросът за вината е един от най-дискусионните. Традиционно е прието, че няма отговорност без вина. В продължение на много години се е поддържало разбирането, че отговорността при непозволеното увреждане е свързана с вината на дадено лице. Много автори и днес приемат, че тази отговорност […]

Отговорност за вреди, причинени от другиго Read More »

ДНСК провери 119 фирми за строителен надзор

209 проверки за изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, извърши Дирекцията за национален строителен контрол за първите три месеца на 2010 г. Проверени са 199 юридически лица и еднолични търговци, извършващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти или упражняващи строителен надзор. Проверени са строежи от първа до четвърта категория на територията на цялата

ДНСК провери 119 фирми за строителен надзор Read More »

КФН започва да работи по трети европейки проект

На 9 април 2010 г. Комисията за финансов надзор беше уведомена от  Делегацията на Европейския Съюз  в Босна и Херцеговина, че договорът за изпълнението на туининг проект BA 07 IB FI 01 “Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователна агенция на Босна и Херцеговина, Агенция за застрахователен надзор на Федерация Босна и

КФН започва да работи по трети европейки проект Read More »

Отписват се „ЗММ Металик” АД и „Корпорация Унимаш” АД от публичния регистър

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решения, с които отписва от публичния регистър „ЗММ Металик” АД и „Корпорация Унимаш” АД. Съответно се отписват и емисиите акции, издадени от „ЗММ Металик” АД в размер на  8 449 171 лева, разпределени в 8 449 171 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с

Отписват се „ЗММ Металик” АД и „Корпорация Унимаш” АД от публичния регистър Read More »

Строящата се многофункционалната спортна зала има строителен надзор

Фирма „ММВ – Инженеринг“ спечели конкурса за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор при проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на многофункционална спортна зала, гр. София“. Срокът за обжалване на процедурата изтече вчера, 28 декември, като жалби не са постъпили. Предстои подписване на договор с фирмата победител, която трябва да извърши експертиза на

Строящата се многофункционалната спортна зала има строителен надзор Read More »