Аукционът за продажба на 10-годишни държавни книжа, проведен от Министерстно на финансите

На 22 февруари 2010 г. Министерството на финансите преотвори емисията държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца, която беше емитирана на 13 януари 2010 г. Постигнатата средно претеглена годишна доходност на аукциона е 5.82%, като за първи път се достигат предкризисните средни стойности на доходността по този матуритет на […]

Аукционът за продажба на 10-годишни държавни книжа, проведен от Министерстно на финансите Read More »