Отваряне на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка

На 15.03.2010г. от 14.00 часа, в сградата на МРРБ, зала Пресцентър, ще се проведе отваряне на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  „Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР„. Обществената поръчка е  открита с решение № РД-02-14-104/27.01.2010, в изпълнение […]

Отваряне на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка Read More »