svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност“

Срокът за изпълнение на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за покриване на международно признати стандарти ще бъде удължен с шест месеца. Проектите за технологична модернизация в големи предприятия ще могат да се изпълняват с още девет месеца по-дълго. Това е възможно преди да бъдат преведени на ЕИФ 199 млн. евро по JEREMIE. Това са част…

Read More

Политиките на солидарност в ЕС

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С присъединяването на 12 нови страни, чиито доходи са доста под средните за ЕС, нуждата от солидарност между държавите на ЕС и между регионите се почувства още по-силно. ЕС трябва да играе роля и…

Read More

Оптимизъм за развитието на туризма на световната борса ITB Берлин

Морски почивки, ски ваканции, културно-познавателни обиколки, спа, уелнес и балнео-туризъм са само част от възможностите, които очакват чуждите туристи, решили да посетят България. Към тях можем да прибавим популярните еко и селски туризъм, конгресен туризъм и инсентив пътувания, приключенски туризъм, голф, винарски и гурме турове, които допълват предлагането през четирите сезона на годината. Така зам.-министърът на икономиката, енергетиката и…

Read More

Осигуряване на информация и консултации. Политика за повишаване конкурентоспособността на малкия бизнес

От 1999 г. е в действие информационна стратегия на Агенцията за малки и средни предпрuятuя. Нейна основна цел е изграждането на информационна система, осигуряваща навременна и надеждна информация за състоянието и проблемите на малките и средните предприятия. Предвижда се тази система да улеснява достъпа до информация за международни програми за обучение, до международни пазари и чуждестранни партньори. Функциите на информационната система се свеждат до създаването…

Read More

Политика по отношение нa финансирането

Малкият бизнес изпитва остра нужда от финансиране за стартирането и развитието си. Държавната политика по финансирането на МБ се свежда до осигуряване на външни за фирмите финансови източници на средства. Влияние върху осигуряването на вътрешни източнuци на финанси държавата има дотолкова, че може нормативно да определи например нулеви ставки по данъци при реинвестиции, прuлагане на форми на ускорена амортизация и други мерки, чрез които да…

Read More

Насърчаване и подкрепа на малкия и средния бизнес чрез законодателството

Формирането на подходяща икономическа и законодателна среда за функционирането на малкия и средния бизнес е сложен и продължителен процес. Съществена роля за промените, протичащи след 1989 г., имат създадените правни условия за функциониране и развитие на МБ. Проблемите и трудностите, пред които се изправи зараждащите се у нас малък и среден бизнес, са резултат както на кризата вследствие прехода към пазарна икономика, така и от…

Read More

Заместник-министър Евгени Ангелов участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов участва в редовното заседание на Съвета на министрите на ЕС по конкурентоспособност, което се провежда в белгийската столица Брюксел. На заседанието се обсъжда необходимостта от нова индустриална политика, прилагането на правата на индустриалната собственост на вътрешния пазар, както и европейската стратегия за растеж и работни места.

България подкрепя необходимостта от нова индустриална политика и за преход…

Read More

МСП – основа на българската икономика

Малките и средни предприятия (МСП) са източник на бърз икономически растеж. У нас, както и в Европейския съюз МСП надхвърлят 99% от общия брой на предприятията. От тях 89,6% са микропредприятия. В малките предприятия заетите са  с 30% повече от тези в микропредприятия и 2 пъти повече от средните предприятия. 50% от малките предприятия се занимават с търговия, 12% е преработващата промишленост, 10% са заети…

Read More

Предприемачество и малък бизнес

Във всяка страна, организирала стопанството си върху пазарните принципи (свобода на стопанската инициатива, свобода на договарянето, свобо­да на влизането в пазара, неприкосновеност на собствеността и пр.), малкият бизнес заема значителен дял във вътрешния продукт и осигурява съществен дял в осигуряването на икономическия растеж.

Така например в страните от Европейския съюз около 65% от икономическия растеж се осигурява от малките и средните предприятия. В САЩ…

Read More

Дефиниране на малкия бизнес

Дефинирането на малкия бизнес (МБ) е фундаментален въпрос, който не е намерил досега еднозначно решение в икономическата теория и практиката. Съществува изключително многообразие от становища, концепции, модели и определения. Някои от тях принадлежат на отделни автори, а други на Международни и национални институции.

Значителен брой от дефинициите за малък бизнес, могат да се обобщят в две основни групи:

1. В зависимост от произхода…

Read More

Патентното ведомство организира семинар за МСП

На 12 февруари 2010 г., в изпълнение на грантовия договор по проекта Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП (IP Awareness and Enforcement Modular Based Actions for SMEs) 2007-2010, Патентно ведомство, съвместно с Европейската комисия и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ще проведе семинар, предназначен за представители на малки и средни предприятия от мебелната, кожарската, обувната и текстилната…

Read More

Действия европейската индустриална политика

-Първо, подпомагане на компаниите да станат по-конкурен­тоспособни. В това отношение се предвижда премахване на същест­вуващите пречки в правната уредба и политическата среда, като се анализират промените в отраслите и политиките, даващи най-добри резултати. От особено значение е подкрепата на организи­рането на кръгли маси с индустриалните и други държави- главно САЩ, Япония, Китай, Русия и СЦИЕ.

-Второ, подобряване функционирането на Единния вътрешен пазар в проблемни…

Read More

Приоритетите на ВЕSТ

Приоритетите на ВЕSТ на европейско равнище включват:

-развитие на потенциалите за предоставяне на базирани на знанието услуги;

-разширяване на инвестициите в информационни и комуни­кационни технологии, както и по-широкото им приложение;

-опростяване и подобряване на административната, регу­латорната и фискалната среда на фирмите;

-поощряване на предприемачеството.

Наред с това в рамките на процедурата ВЕSТ страните-членки трябва да предприемат действия за развитие на…

Read More

„Хоризонтална“ индустриална политика

Тя е свързана с развитието на междуиндустриалното коопериране и предвижда прилагането на следните мерки:

-стимулиране на контактите между индустриите за изслед­вания, насочени към  повишаване на   конкурентоспособностга;

-стимулиране на трансфера на фундаментални знания към индустриална приложимост;

-насърчаване търсенето на технологични продукти и раз­работването на съответни технологични стандарти, мо­дерни комуникации и технологична ориентация;

-подобряване на технологичната основа чрез специфични знания в специализираните висши…

Read More

Европейският контекст на МСП

Проявява в следните насоки:

-Структурни- развитие на високотехнологични и еколо­гично ориентирани отрасли и производства. Иновацион­ната природа на МСП се проявява в 3 основни направле­ния- участие в реализацията на изследванията, продуктовата диверсификация и маркетинг на износа.

-Външноикономически- осъществяване на експанзия на определени пазари и заемане на пазарни ниши. Фактор за това са ниските разходи и високата производителност, както и предлагането на висококачествени продукти. За…

Read More

Подкрепата от страна на ЕС

Субсидии за изследвания и развитие. Те се основават върху координирането на националните научни програми и раз­витието на многонационални рамкови програми. Основ­ните области са телекомуникациите, информационните технологии, новите материали и биомедицината. Обща цел е стимулирането на сътрудничеството между компаниите, изследователските лаборатории и университетите.

-Заеми. Използват се ограничено, главно по линия на ЕИБ, но се предвижда разширяване прилагането на този инструмент.

-Структурните фондове. Стимулиращ характер…

Read More

Средства и инструменти на общата индустриална политика на ЕС

Основните финансови инструменти за прилагането на индус­триалната политика се базират на преки субсидии и благоприятни заеми, както и на данъчни облекчения. В национален план общото приложение на индустриалната политика се реализира в макро- и микроаспект. Първите са свързани с регулативните механизми на държавата по отношение на стопанското развитие, участието на капиталовите пазари, изследванията и развитието, както и ефек­тивността на други фактори, обуславяйки ендогенно растежа в…

Read More

Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка

ЕИБ е финансиращата институция на ЕС (чл. 266-267). Тя е самостоятелно юридическо лице и в нея участват страните- членки. Главна цел на Банката е да допринася чрез собствени и набирани

от  капиталовите   пазари   ресурси  за   балансирано  и  устойчиво развитие на общия пазар в интерес на Общността. Във връзка с това тя предоставя благоприятни заеми и дава гаранции за улеснявани на финансирането на проекти в…

Read More