МСП

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност“

Срокът за изпълнение на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за покриване на международно признати стандарти ще бъде удължен с шест месеца. Проектите за технологична модернизация в големи предприятия ще могат да се изпълняват с още девет месеца по-дълго. Това е възможно преди да бъдат преведени на ЕИФ 199 млн. евро […]

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност“ Read More »

Политиките на солидарност в ЕС

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С присъединяването на 12 нови страни, чиито доходи са доста под средните за ЕС, нуждата от солидарност между държавите на ЕС и между регионите

Политиките на солидарност в ЕС Read More »

Оптимизъм за развитието на туризма на световната борса ITB Берлин

Морски почивки, ски ваканции, културно-познавателни обиколки, спа, уелнес и балнео-туризъм са само част от възможностите, които очакват чуждите туристи, решили да посетят България. Към тях можем да прибавим популярните еко и селски туризъм, конгресен туризъм и инсентив пътувания, приключенски туризъм, голф, винарски и гурме турове, които допълват предлагането през четирите сезона на годината. Така зам.-министърът

Оптимизъм за развитието на туризма на световната борса ITB Берлин Read More »

Осигуряване на информация и консултации. Политика за повишаване конкурентоспособността на малкия бизнес

От 1999 г. е в действие информационна стратегия на Агенцията за малки и средни предпрuятuя. Нейна основна цел е изграждането на информационна система, осигуряваща навременна и надеждна информация за състоянието и проблемите на малките и средните предприятия. Предвижда се тази система да улеснява достъпа до информация за международни програми за обучение, до международни пазари и

Осигуряване на информация и консултации. Политика за повишаване конкурентоспособността на малкия бизнес Read More »

Политика по отношение нa финансирането

Малкият бизнес изпитва остра нужда от финансиране за стартирането и развитието си. Държавната политика по финансирането на МБ се свежда до осигуряване на външни за фирмите финансови източници на средства. Влияние върху осигуряването на вътрешни източнuци на финанси държавата има дотолкова, че може нормативно да определи например нулеви ставки по данъци при реинвестиции, прuлагане на

Политика по отношение нa финансирането Read More »

Насърчаване и подкрепа на малкия и средния бизнес чрез законодателството

Формирането на подходяща икономическа и законодателна среда за функционирането на малкия и средния бизнес е сложен и продължителен процес. Съществена роля за промените, протичащи след 1989 г., имат създадените правни условия за функциониране и развитие на МБ. Проблемите и трудностите, пред които се изправи зараждащите се у нас малък и среден бизнес, са резултат както

Насърчаване и подкрепа на малкия и средния бизнес чрез законодателството Read More »

Заместник-министър Евгени Ангелов участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов участва в редовното заседание на Съвета на министрите на ЕС по конкурентоспособност, което се провежда в белгийската столица Брюксел. На заседанието се обсъжда необходимостта от нова индустриална политика, прилагането на правата на индустриалната собственост на вътрешния пазар, както и европейската стратегия за растеж и работни места. България

Заместник-министър Евгени Ангелов участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност Read More »

МСП – основа на българската икономика

Малките и средни предприятия (МСП) са източник на бърз икономически растеж. У нас, както и в Европейския съюз МСП надхвърлят 99% от общия брой на предприятията. От тях 89,6% са микропредприятия. В малките предприятия заетите са  с 30% повече от тези в микропредприятия и 2 пъти повече от средните предприятия. 50% от малките предприятия се

МСП – основа на българската икономика Read More »

Предприемачество и малък бизнес

Във всяка страна, организирала стопанството си върху пазарните принципи (свобода на стопанската инициатива, свобода на договарянето, свобо­да на влизането в пазара, неприкосновеност на собствеността и пр.), малкият бизнес заема значителен дял във вътрешния продукт и осигурява съществен дял в осигуряването на икономическия растеж. Така например в страните от Европейския съюз около 65% от икономическия растеж

Предприемачество и малък бизнес Read More »

Дефиниране на малкия бизнес

Дефинирането на малкия бизнес (МБ) е фундаментален въпрос, който не е намерил досега еднозначно решение в икономическата теория и практиката. Съществува изключително многообразие от становища, концепции, модели и определения. Някои от тях принадлежат на отделни автори, а други на Международни и национални институции. Значителен брой от дефинициите за малък бизнес, могат да се обобщят в

Дефиниране на малкия бизнес Read More »

Патентното ведомство организира семинар за МСП

На 12 февруари 2010 г., в изпълнение на грантовия договор по проекта Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП (IP Awareness and Enforcement Modular Based Actions for SMEs) 2007-2010, Патентно ведомство, съвместно с Европейската комисия и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ще проведе семинар, предназначен за представители на

Патентното ведомство организира семинар за МСП Read More »

Действия европейската индустриална политика

-Първо, подпомагане на компаниите да станат по-конкурен­тоспособни. В това отношение се предвижда премахване на същест­вуващите пречки в правната уредба и политическата среда, като се анализират промените в отраслите и политиките, даващи най-добри резултати. От особено значение е подкрепата на организи­рането на кръгли маси с индустриалните и други държави- главно САЩ, Япония, Китай, Русия и СЦИЕ.

Действия европейската индустриална политика Read More »

Приоритетите на ВЕSТ

Приоритетите на ВЕSТ на европейско равнище включват: -развитие на потенциалите за предоставяне на базирани на знанието услуги; -разширяване на инвестициите в информационни и комуни­кационни технологии, както и по-широкото им приложение; -опростяване и подобряване на административната, регу­латорната и фискалната среда на фирмите; -поощряване на предприемачеството. Наред с това в рамките на процедурата ВЕSТ страните-членки трябва да

Приоритетите на ВЕSТ Read More »

„Хоризонтална“ индустриална политика

Тя е свързана с развитието на междуиндустриалното коопериране и предвижда прилагането на следните мерки: -стимулиране на контактите между индустриите за изслед­вания, насочени към  повишаване на   конкурентоспособностга; -стимулиране на трансфера на фундаментални знания към индустриална приложимост; -насърчаване търсенето на технологични продукти и раз­работването на съответни технологични стандарти, мо­дерни комуникации и технологична ориентация; -подобряване на технологичната основа

„Хоризонтална“ индустриална политика Read More »

Европейският контекст на МСП

Проявява в следните насоки: -Структурни- развитие на високотехнологични и еколо­гично ориентирани отрасли и производства. Иновацион­ната природа на МСП се проявява в 3 основни направле­ния- участие в реализацията на изследванията, продуктовата диверсификация и маркетинг на износа. -Външноикономически- осъществяване на експанзия на определени пазари и заемане на пазарни ниши. Фактор за това са ниските разходи и високата

Европейският контекст на МСП Read More »

Подкрепата от страна на ЕС

–Субсидии за изследвания и развитие. Те се основават върху координирането на националните научни програми и раз­витието на многонационални рамкови програми. Основ­ните области са телекомуникациите, информационните технологии, новите материали и биомедицината. Обща цел е стимулирането на сътрудничеството между компаниите, изследователските лаборатории и университетите. -Заеми. Използват се ограничено, главно по линия на ЕИБ, но се предвижда разширяване

Подкрепата от страна на ЕС Read More »

Средства и инструменти на общата индустриална политика на ЕС

Основните финансови инструменти за прилагането на индус­триалната политика се базират на преки субсидии и благоприятни заеми, както и на данъчни облекчения. В национален план общото приложение на индустриалната политика се реализира в макро- и микроаспект. Първите са свързани с регулативните механизми на държавата по отношение на стопанското развитие, участието на капиталовите пазари, изследванията и развитието,

Средства и инструменти на общата индустриална политика на ЕС Read More »

Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка

ЕИБ е финансиращата институция на ЕС (чл. 266-267). Тя е самостоятелно юридическо лице и в нея участват страните- членки. Главна цел на Банката е да допринася чрез собствени и набирани от  капиталовите   пазари   ресурси  за   балансирано  и  устойчиво развитие на общия пазар в интерес на Общността. Във връзка с това тя предоставя благоприятни заеми и

Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка Read More »