Молител

Нотариално удостоверение за връчване на покана

НУ  за връчване на покана: Молителят я представя в три еднообразни, подписани от него екземпляра. Нотариусът отбелязва вьрху всеки от тях, че с връчил поканата па опр. дата. Едни екземпляр се връща на молителя, а другият се подрежда в нарочна книга. Доказва, че: а) опр. лице е направило оир. гражд. изявление; б)  това изявление е […]

Нотариално удостоверение за връчване на покана Read More »

Съдържание на НА(нотариалния акт)

Съдържанието на НА е посочено в чл. 484: – указанията по чл.476 а,б,д,е; – името, местожителството и занятието на собственика; и) точно описание на имота с границите и местонахождението му. При издаването на НА не се смачкат чл. 474 ал.4 и 5, 475, 478 и 479: молителят не се явява, самоличността му не се проверява,

Съдържание на НА(нотариалния акт) Read More »

Документи нужни за издаването на НА(нотариален акт)

Нотариусът проверява дали молителят е собственик. Това се доказва: -е документи; -чрез обстоятелствена проверка – дали  молителят е придобил собствеността  чреч давностно владение – чрез   трима свидетели,  по възможност съседи (чл.483 ал.2); Въз основа на документите или на разпита на свидетели нотариусът прави извод дали молителят с собственик и го излага в мотивирано постановление. По

Документи нужни за издаването на НА(нотариален акт) Read More »

Определение за прекратяване но охранителното производство

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна Ж. Прекратеното ОП може да бъде образувано отново с нова молба. Порочният ОА може да бъде атакуван но исков ред. Легитимирани са прокурорът и третото лице, чиито нрава са засегнати от ОА. Когато в хода на исковия процес възникнат условия за издаване на ОА, може да

Определение за прекратяване но охранителното производство Read More »

Откриване на производството по несъстоятелност

1. Традиционно се смята, че откриването на производството по несъстоятелност изисква наличието на 2 типа предпоставки: 1.1. Материално-правни предпоставки: 1) Производство по несъстоятелност може да се открие само по отношение на търговец по смисъла на ТЗ. ТЗ урежда 3 изключения от това правило: а. Не може да се открие производство по несъстоятелност за търговец публично предприятие, което упражнява държавен

Откриване на производството по несъстоятелност Read More »

Дубликат на на ИЛ (изпълнителни основания )

Дубликат (чл. 248) – може да се издаде при изгубване или унищожаване на ИЛ – по специално производство. Компетентен е съдът, издал първоначалния ИЛ. Производството започва с писмена молба, ‘ която се връчва на длъжника и въпросът се решава в открито заседание след изслушване на страните. Молителят трябва да докаже изгубването или унищожаването на ИЛ

Дубликат на на ИЛ (изпълнителни основания ) Read More »