svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Характеристика и съдържание на правото на иск

Съдържание на ИМ:

а)  посочване на съда (необходимо е за преценка па подсъдността);
б) имената и адресите на страните и техните представители и ЕГН на ищеца, и номера на факса и телекса, ако има такива;
в)  цената на иска, когато той е оценяем (от това зависят родовата подсъдност, държавната такса);
г)  обстоятелствата, на които се основава искът (от които произтича правото) – това е основанието на иска;
Д)…

Read More

Извънредни способ за контрол на административно наказателните дела

В чл. 70 от ЗАНН е уреден извънреден извънинстаиционен способ за ревизия на влезлите в сила НП и съдебни решения по административно-наказателни дела. Той е извънинстаиционен тъй като редовните фази за обжалване са приключили и е налице влязъл в сила акт. Водещ процеса орган е ОС в състав трима съдии със задължително участие на прокурор. Гражданите подават молби, те са загубили правото си на жалба,…

Read More