модернизация

Съобщение на пресцентъра на МК

Сформирани са екипите за управление на проектите, с които Министерството на културата като преференциален бенефициент сключи договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали” на Оперативна програма „Регионално развитие”. Предложените членове са одобрени от Управляващия орган на […]

Съобщение на пресцентъра на МК Read More »

Общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

Съгл. чл. 3  осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно: естеството и характера на провежданата трудова дейност; изискванията за техническото, технологичното и социалното развитие; в зависимост от наличните професионални рискове и степента на тяхната изразеност. Дейностите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд обхващат производства, процеси, дейности, работни места, работно

Общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд Read More »