моделът САМР

Модел за оценка на капиталови активи(САМР)

Той е изграден от трима независими един от друг автори. И в световната практика моделът САМР е най-разпространения теоритически модел. За да се измери рискът на индивидуалния актив или портфейл, може да послужи ковариацията с пазарния портфейл. Точката F изразява безрисковия актив. Точката М характерезира пазарният портфейл. Линията SML – линия на фондовия пазар и […]

Модел за оценка на капиталови активи(САМР) Read More »

Еволюция на портфейлната теория

Развитието на портфейлната теория започва с теорията на Марковиц. През 50-те години на нашия век претърпява драстично развитие за последните 40 години. Особеност при еволюцията на портфейлната теория е това, че не съществъват спорове относно предмета, обхвата, задачите и целите на тази наука, а споровате са относно методите за постигане на целите и задачите. В

Еволюция на портфейлната теория Read More »