svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Жълт кантарион, звъника, сечено биле — Hypericum perforatum L. Сем. Звъникови — Hypericaceae

Разпространение. Расте из тревистите места, храстала­ците, нивите, пътищата и редките гори до 2000 м н. в. в цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с право и гладко стъбло, което на върха е разклонено и стига на височина до 1 м. Коренът е силно разклонен. Листата са срещуположни, се­дящи, яйцевидни, целокрайни, с маслени вместилища и погледнати към светлината, изглеждат като осеяни с прозрачни точки. Цвето­вете са едри, жълти, събрани…

Read More

Жаблек, конско ребро — Galega officinalis L. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae

Разпространение. Среща се из цялата страна по влажните места край потоците, ливадите и горите до 2000 м н. в.

Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, раз­клонено и високо до 1 м стъбло. Коренът е клиновиден и слабо разклонен. Листата са текоперести, с 11—17 елипсовидни или лан-цетовидни листчета, които завършват на върха с шипчета. От дол­ната страна те са с изпъкнала нерватура. Цветовете са лилави, рядко бели, събрани в…

Read More

Диляика, котешка трева — Valeriana officinalis L. Сем. Валерианови — Valerianaceae

Разпространение. Расте из сенчестите и влажни места иа планинския и полупланинския район, долините на реките и между храстите в ливадите до 1500 м н. в. из цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с право, на браздено, надлъжно и кухо стъбло, което достига на височина до 1,5 м. Коренището е разклонено, отвън е светлокафяво, а отвътре —-белезникаво, с характерна миризма. Листата са нечифтоперести съставени от 5 до 11 чифта…

Read More

Бял оман, оман — Inula helenium L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Белият оман вирее по влажните и сен­чести места, край потоците, реките и горите из цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м, с разклонено на върха стъбло, покрито с къси власинки. Коре­нището е месесто, силно разклонено, при пререз с радиално лъчист строеж. Листата са два вида — долните са с дръжки, едри, назъбена я продълговати, с мрежеста нерватура, отдолу със сиви косми. Горните са по-дребни,…

Read More