Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии

Проектът на Закон за данък върху застрахователните премии въвежда облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори. Предложението за нов данък не променя съществуващия ред на данъчно облагане на печалбата на застрахователите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Предложеният нов данък е в съответствие с разпоредбата на чл.157 от Директива № 2009/138/ЕО на […]

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии Read More »